Főoldal » Archív » Vádemelés az un. Szegedi Vadaspark ügyében

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik a Sze­ge­di Vadas­park terü­le­tén kiala­kí­tan­dó ját­szó­tér­re kiírt pályá­zat­tal össze­füg­gés­ben 185 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a költ­ség­ve­tés­nek. Ezen ügy­ben a már folyó nyo­mo­zás során az OLAF is aján­lás­sal élt.

A sze­ge­di szék­he­lyű cég veze­tő­je 2012 októ­be­ré­ben kötött bér­le­ti szer­ző­dést a sze­ge­di önkor­mány­zat­tal a város tulaj­do­ná­ban álló Vadas­park­ban egy 500 négy­zet­mé­te­res terü­let­re. A cég ját­szó­tér kiala­kí­tá­sát, üze­mel­te­té­sét és inter­ak­tív látogató-tájékoztató kiala­kí­tá­sát ter­vez­te, ami­hez uniós és a magyar költ­ség­ve­tés­ből kívánt pályá­za­ti pénz­hez jutni. A sze­ge­di cég veze­tő­je pályá­za­tot nyúj­tott be a Dél-alföldi Regi­o­ná­lis Fej­lesz­té­si Ügy­nök­ség­hez, amely mint­egy 185 mil­lió forint érték­ben támo­ga­tás­ra érde­mes­nek ítél­te, majd 2013. janu­ár 18-án a támo­ga­tá­si szer­ző­dést aláírták.

A sze­ge­di cég veze­tő­je vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dést kötött egy másik vád­lott által kép­vi­selt szlo­vá­ki­ai szék­he­lyű cég­gel a pro­jekt gene­rál kivi­te­le­zé­sé­re. A szlo­vák honos­sá­gú cég azután valót­lan tar­tal­mú szer­ző­dést kötött egy brit-virgin szi­ge­te­ki off-shore cég­gel az inter­ak­tív látogató-tájékoztató rend­szer szoft­ver­jé­nek kifej­lesz­té­sé­re annak elle­né­re, hogy az már koráb­ban a sze­ge­di szék­he­lyű cég ren­del­ke­zé­sé­re állt, mert azt isme­ret­len sze­mé­lyek már elké­szí­tet­ték. A szer­ző­dé­sek alap­ján a szlo­vák cég a sze­ge­di szék­he­lyű cég felé 230 mil­lió forint­ról állí­tott ki szám­lát a ját­szó­tér ele­me­i­nek beszál­lí­tá­sá­ról, kül­té­ri tájé­koz­ta­tó kon­zo­lok fel­ál­lí­tá­sá­ról, az inter­ak­tív látogató-tájékoztató rend­szer kiépí­té­sé­ről. A szám­lák­kal szem­ben a pro­jekt tény­le­ges beke­rü­lé­si érté­ke a támo­ga­tá­si szer­ző­dés­ben meg­je­lölt beke­rü­lé­si érték 15 %-a volt csak. A valót­lan tar­tal­mú vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dé­sek, tel­je­sí­té­si iga­zo­lá­sok, vala­mint szám­lák alap­ján a sze­ge­di szék­he­lyű cég veze­tő­je 2013. már­ci­us 18. és decem­ber 13. napja között több rész­let­ben mint­egy 185 mil­lió forin­tos összeg­ben hívta le a támo­ga­tást jogo­su­lat­la­nul és ezen összeg­nek meg­fe­le­lő vagyo­ni hát­rányt oko­zott az Euró­pai Unió és Magyar­or­szág költségvetésének.

Mind­ezen túl­me­nő­en a vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénz ere­de­té­nek lep­le­zé­se érde­ké­ben valót­lan tar­tal­mú szer­ző­dé­se­ket kötöt­tek egy liech­tens­tei­ni gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal a támo­ga­tá­si szer­ző­dé­sek­ben is hivat­ko­zott szoft­ver unión kívü­li fel­hasz­ná­lá­sá­ra. A való­ság­ban azon­ban a felek között gaz­da­sá­gi kap­cso­lat nem volt, a szer­ző­dés­kö­tés­kor a szoft­ver még el sem készült és a liech­tens­tei­ni céget kép­vi­se­lő har­ma­dik vád­lott­nak pedig nem volt fel­ha­tal­ma­zá­sa a tár­sa­ság kép­vi­se­let­ér­re. A szer­ző­dé­sek­re azért volt szük­ség, hogy több­szö­rös átuta­lá­sok­kal, off-shore cég bevo­ná­sá­val és a cégek közöt­ti pénz­moz­ga­tá­sok­kal a jogo­su­lat­la­nul fel­vett támo­ga­tás össze­gét legá­lis ere­de­tű­ként tün­tes­sék fel.

A főügyész­ség a vád­lot­tak közül a sze­ge­di és a szlo­vá­ki­ai szék­he­lyű cég veze­tő­jét külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel, míg a liech­tens­tei­ni szék­he­lyű cég kép­vi­se­le­té­ben magát fel­tün­te­tő sze­mélyt külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő két vád­lott, vala­mint a lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom hatá­lya alatt sza­bad­lá­bon véde­ke­ző har­ma­dik vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék dönt majd.