Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés az utcán folyamatosan garázdálkodó ittas férfi ellen

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy alko­ho­lis­ta férfi ellen, aki ittas álla­pot­ban Pécs utcá­in garázdálkodott.

A férfi 2018. októ­be­ré­ben ittas álla­pot­ban ordí­to­zott, fenye­ge­tő­zött, járó­ke­lők­be kötött bele Pécs külön­bö­ző közterületein.

Első alka­lom­mal egy man­kó­val köz­le­ke­dő sze­mély­re támadt rá, akit több­ször meg­ütött, és aki az üté­sek követ­kez­té­ben a föld­re esett. Ezután a föl­dön fekvő sér­tett­re tér­delt, majd ököl­lel tovább ütle­gel­te a sér­tett arcát. A bán­tal­ma­zást csak akkor fejez­te be, ami­kor az arra járó rend­őrök intéz­ked­ni akar­tak és a hely­szín­ről a férfi meg­pró­bált elszaladni.

Néhány nap­pal később egy pécsi busz­meg­ál­ló­ban kia­bált, károm­ko­dott, majd bele­kö­tött egy szá­má­ra isme­ret­len sze­mély­be, aki a busz­ra vára­ko­zott. Őt meg­lök­te, majd miu­tán a sér­tett a helyi jára­tú busz­ra fel­szállt, a vád­lott a busz ajta­ját kezd­te ütni és köve­tel­te, hogy az isme­ret­len sze­mély száll­jon le, mert őt meg akar­ja verni. A vád­lott agresszív visel­ke­dé­sé­nek a rend­őrök vetet­tek véget.

Pár nap múlva ugyan­eb­ben a busz­meg­ál­ló­ban ismé­tel­ten szó­vál­tás­ba került egy fér­fi­val, őt szi­dal­maz­ta, meg­ütöt­te, majd a kezé­ben lévő sörös­üveg­gel meg­ölés­sel fenyegette.

Ezt köve­tő­en a férfi a saját laká­sá­nak abla­ká­ból ordi­bált kife­lé, keze­i­ben kése­ket tar­tott, mellyek­kel az utcán járó sze­mé­lye­ket meg­fe­nye­get­te, majd ezután az egyik kést a járó­ke­lők közé dobta.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye több rend­be­li garáz­da­ság, illet­ve testi sér­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.