Főoldal » Hírek » Vádemelés az utcán őrjöngő férfival szemben - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy balas­sa­gyar­ma­ti fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint  a nyílt utcán járó­ke­lők­re támadt és egyi­kük mobil­te­le­fon­ját is összetörte. 

A vád sze­rint a vád­lott 2020. júli­us 5-én haj­nal­ban Balas­sa­gyar­mat főut­cá­já­nak másik olda­lán meg­lát­ta két isme­rő­sét. Átfu­tott hoz­zá­juk, átug­rott a bok­ro­kon, meg­ra­gad­ta az egyik férfi nya­kát, föld­re vitte és foj­to­gat­ni kezd­te, majd a másik­ra is rátá­madt, akit egy üzlet kira­ka­tá­nak lökött és ököl­lel is meg­ütöt­te, a mobil­te­le­fon­ját elvet­te és elha­jí­tot­ta, a készü­lék dara­bok­ra tört.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mind­két sér­tett könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, egyi­kük arcán, mási­kuk nya­kán és könyö­kén sérült meg. A vád­lott cse­lek­mé­nye – azon túl, hogy sérü­lést oko­zott a két sér­tett­nek – alkal­mas volt arra is, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ezért a férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és két­rend­be­li könnyű testi vét­sé­ge miatt emelt vádat, mely­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság fizet­tes­se meg a sér­tett­nek a mobil­te­le­fon össze­tö­ré­sé­vel oko­zott kárt is.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.