Főoldal » Hírek » Vádemelés az utcán pofozkodó férfival szemben - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 33 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 decem­be­ré­ben erő­sen itta­san egy busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó nőt kez­dett sér­te­get­ni, majd a nő védel­mé­re kelt fiút megpofozta.

2020. decem­ber 6-án a dél­utá­ni órák­ban az ittas férfi Moho­rán egy busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó nőt sér­te­get­ni kez­dett. Idő­köz­ben oda­ért a nő fia is, aki édes­any­ja védel­mé­re kelt, a köte­ke­dő fér­fi­val szó­vál­tás­ba keve­red­tek, mely­nek során a vád­lott a fiút egy­szer pofon is ütötte.

A fiú­nak ugyan sérü­lé­se nem kelet­ke­zett, ám a vád­lott közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kelt­sen. A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ezért vele szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat, mely­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az eljá­rás során fel­me­rült 129.651 forint bűn­ügyi költ­sé­get is a fér­fi­val fizet­tes­se meg.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.