Főoldal » Archív » Vádemelés az üzletszerűen pénzkölcsönzéssel foglalkozó szentesi ügyvéddel szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szen­te­si ügy­véd­del szem­ben, aki
jogo­su­lat­la­nul nyúj­tott köl­csönt szen­te­si és kör­nyék­be­li személyeknek.

A vád sze­rint a Szen­te­sen és kör­nyé­kén prak­ti­zá­ló ügy­véd ezen tevé­keny­sé­ge során szer­zett isme­ret­sé­ge­it fel­hasz­nál­va 2008. és 2010. közöt­ti évek­ben magán­sze­mé­lyek részé­re nyúj­tott köl­csönt, ille­tő­leg köz­ve­tí­tett köl­csö­nö­ket üzlet­sze­rű­en anél­kül, hogy a tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra enge­déllyel ren­del­ke­zett volna.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye vád­eme­lés az üzlet­sze­rű­en pénz­köl­csön­zés­sel fog­lal­ko­zó szen­te­si ügy­véd­del szemben