Főoldal » Archív » Vádemelés bigámia és testi sértés miatt

Szír állam­pol­gár­ként magyar, majd már magyar állam­pol­gár­ként  marok­kói nőt vett fele­sé­gül

Egy szír állam­pol­gár­sá­gú férfi 1999-ben Pécsett egy magyar nőt vett fele­sé­gül, ma is fenn­ál­ló házas­sá­guk­ból négy gyer­me­kük szü­le­tett.

A 2014. feb­ru­ár­já­tól már magyar állam­pol­gár vád­lott az egyik közös­sé­gi olda­lon meg­is­mer­ke­dett  egy marok­kói nővel, leve­lez­tek, több­ször meg­lá­to­gat­ta Marok­kó­ban, sze­re­lem szö­vő­dött közöt­tük,  majd 2014. szep­tem­be­ré­ben  az isz­lám val­lás szer­tar­tá­sa sze­rint házas­sá­got kötöt­tek. A Marok­kó­ban talál­ha­tó Taza város bíró­sá­ga 2015. feb­ru­ár 3-án a házas­sá­got elis­mer­te, így a marok­kói jog sze­rint az pol­gá­ri jogi­lag is érvé­nyes.

Fél év múlva a férfi marok­kói fele­sé­gé­vel Magyar­or­szág­ra uta­zott, pár hóna­pot Zala­ka­ro­son töl­töt­tek, majd ráunt új ked­ve­sé­re, és vissza­küld­te Marok­kó­ba, mert a továb­bi­ak­ban nem akart vele élni.

A fele­ség azon­ban a férje enge­dé­lye és bele­egye­zé­se nél­kül vissza­uta­zott Magyar­or­szág­ra, és a férfi kéré­sé­re sem volt haj­lan­dó vissza­utaz­ni hazá­já­ba. Fel­bő­szült férje ezután bán­tal­maz­ta, és így pró­bál­ta ráven­ni a vég­le­ges távo­zás­ra. A rémült nő a rend­őr­ség­hez for­dult.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt  8 napon  belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A férfi ellen a Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség  ket­tős házas­ság bűn­tet­te, és testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­ság előtt.