Főoldal » Hírek » Vádemelés bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt – fotóval – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol az Ajkai Járá­si Ügyész­ség egy szerb és egy magyar állam­pol­gárt, akik 2021. ápri­lis 3-án, bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként hét ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akar­tak Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szállítani.

A vád­irat sze­rint a szír állam­pol­gár­sá­gú mig­rán­sok a zom­bo­ri mene­kült­tá­bor­ból érvé­nyes úti­ok­má­nyok nél­kül, ember­csem­pé­szek köz­ve­tí­té­sé­vel, a műsza­ki határ­zár magyar-horvát sza­ka­szán fel­ál­lí­tott kerí­té­sen keresz­tül 2021. ápri­lis 2-án jutot­tak Magyar­or­szág terü­le­té­re, ahol egy erdős részen vára­koz­tak arra, hogy tovább­szál­lít­sák őket.

A 31 éves szerb állam­pol­gár­sá­gú elkö­ve­tőt 700 euró ígé­re­té­vel isme­ret­len sze­mély szer­vez­te be az ember­csem­pész háló­zat­ba azzal, hogy a kapott uta­sí­tá­sok sze­rint, abban sofőr­ként működ­jön közre. Miu­tán a férfi elvál­lal­ta a fel­ada­tot, Belg­rád­ban sze­mély­gép­ko­csit bérelt, mellyel Magyar­or­szág­ra jött, és a meg­bí­zó­já­nak uta­sí­tá­sai sze­rint Tom­pán talál­ko­zott az ügy másik vád­lott­já­val. A 37 éves szer­bi­ai szü­le­té­sű, de magyar állam­pol­gár­sá­gú férfi a talál­ko­zá­suk­kor átadott egy tele­fon­ké­szü­lé­ket a Szer­bi­á­ból érke­ző vád­lott­nak, hogy azon tart­sák a kap­cso­la­tot, majd arra uta­sí­tot­ta, hogy a gép­ko­csi­já­val kövesse. 

A két vád­lott ezek után külön jár­mű­vek­kel az állam­ha­tár köze­lé­ben lévő hely­re ment, ahol a 31 éves szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi fel­vet­te jár­mű­vé­be a hét mig­ránst, úgy, hogy négy sze­mély az utas­tér­ben fog­lalt helyet, míg hár­man az autó cso­mag­te­ré­be száll­tak be. A 37 éves vád­lott ezek után úgy­ne­ve­zett elő­fu­tó­ként biz­to­sí­tot­ta tár­sá­nak az utat, aki őt szo­ro­san követ­ve szál­lí­tot­ta a menekülteket.

Az Auszt­ria irá­nyá­ba hala­dó elkö­ve­tő­ket azon­ban a rend­őrök ápri­lis 3-án este három­ne­gyed hét­kor a 8-as számú főúton, Ajka-Bakonygyepes köze­lé­ben fel­tar­tóz­tat­ták és elfogták.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá a szerb állam­pol­gár­sá­gú elkö­ve­tő­vel szem­ben kiuta­sí­tás­ra, míg magyar állam­pol­gár tár­sá­val szem­ben köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indít­ványt azzal, hogy az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­sük ese­tén a bíró­ság mind­ket­tő­jü­ket négy év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, a szerb állam­pol­gár Magyar­or­szág­ról tör­té­nő kiuta­sí­tá­sá­nak tar­ta­mát pedig nyolc, míg a magyar állam­pol­gár elkö­ve­tő köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sá­nak tar­ta­mát négy évben álla­pít­sa meg.