Főoldal » Hírek » Vádemelés bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt

A Vas Megyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat több férfi ellen, akik a vád sze­rint össze­han­gol­tan végez­ték valót­lan tar­tal­mú szám­lák beszer­zé­sét és fel­hasz­ná­lá­sát, ami­vel 262 mil­lió forint kárt okoz­tak álta­lá­nos for­gal­mi adó­nem­ben a költ­ség­ve­tés­nek 2014 és 2017 között.

A vád­irat sze­rint az adó­csa­lás elkö­ve­té­sét három továb­bi sze­mély tette lehe­tő­vé, aki­ket a másod és a har­mad­ren­dű vád­lot­tak bír­tak rá arra, hogy név­le­ge­sen vál­lal­ja­nak ügy­ve­ze­tői tiszt­sé­get a fik­tív szám­lá­kat kibo­csá­tó cégekben.

A szám­la­gyár úgy műkö­dött, hogy a másod és a har­mad­ren­dű vád­lot­tak tény­le­ges irá­nyí­tá­sa alatt műkö­dő szám­la­ki­bo­csá­tó cégek kiál­lí­tot­tak a meg nem tör­tént gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek­ről 594 darab, 1 mil­li­árd 235 mil­lió forint vég­össze­gű, 262 mil­lió forint ÁFA tar­tal­mú szám­lát, ami­ket az első­ren­dű  vád­lott beál­lí­tott a saját cége köny­ve­lé­sé­be és sze­re­pel­te­tett a havon­ta benyúj­tott ÁFA bevallásokban.

Az első­ren­dű vád­lott min­den eset­ben átutal­ta a fik­tív szám­lák ellen­ér­té­két a szám­la­ki­bo­csá­tó cégek szám­lá­já­ra, azért, hogy lep­lez­ze az adó­hi­va­tal előtt, hogy a gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek nem tör­tén­tek meg. 

A cége­ket tény­le­ge­sen irá­nyí­tó másod és har­mad­ren­dű vád­lot­tak, vala­mint uta­sí­tá­suk­ra a cégek név­le­ges ügy­ve­ze­tői, a negyed és hatod­ren­dű vád­lot­tak kész­pénz­ben fel­vet­ték az átutalt össze­ge­ket még az uta­lás nap­ján vagy pár nap eltel­té­vel, ami­ket azután vissza­jut­tat­tak az első­ren­dű vádlottnak.

A vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék fog dönteni.