Főoldal » Hírek » Vádemelés büntetőfékezés miatt - Videóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Újabb, ún. bün­te­tő­fé­ke­zé­ses ügy­ben emelt vádat a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség egy fér­fi­val szem­ben, aki hara­gu­dott a sógo­rá­ra, ezért gép­ko­csi­já­val meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­te, illet­ve leszo­rí­tot­ta az útról.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2020 júli­u­sá­ban egyik nap a vád­lott és sógo­ra Nyír­ka­rá­szon tar­tóz­kod­tak, és a vád­lott azt látta, hogy a vele hara­gos viszony­ban lévő sógo­ra beül egy sze­mély­gép­ko­csi­ba. A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy beszél­ni fog a sógo­rá­val, ezért követ­te saját gép­ko­csi­já­val a Pet­ne­há­za felé tartó sógo­rát. Utób­bi gép­ko­csi­ban össze­sen négyen utaztak.

A vád­lott a két tele­pü­lés közöt­ti útsza­ka­szon utol­ér­te a másik gép­ko­csit, annak elő­zé­sé­be kez­dett kb. 90-100 km/h sebes­ség­gel, és köz­ben „ráhúz­ta” a kor­mányt az elő­zött jár­mű­re, így annak veze­tő­je jobb­ra rán­tot­ta a volánt. Bevá­gott a meg­elő­zött gép­ko­csi elé, és több­ször indo­ko­lat­la­nul féke­zett, ezzel kény­sze­rí­tet­te féke­zés­re és irány­vál­toz­ta­tás­ra a mögöt­te hala­dót. Azt sem enged­te a vád­lott, hogy őt meg­előz­zék, áttért a szem­köz­ti sávba, vál­to­gat­ta a sávo­kat, majd végül kereszt­be állt az úttes­ten. Ekkor a másik gép­ko­csi vissza­for­dult Nyír­ka­rász irá­nyá­ba, azon­ban a vád­lott utána haj­tott, meg­előz­te, és ismét bün­te­tő­fé­ke­zés­sel veszé­lyez­tet­te az abban ülők éle­tét. Mikor a vád­lott újra kereszt­be állt az úttes­ten a gép­ko­csi­já­val, a másik gép­ko­csi tolat­va pró­bált mene­kül­ni, de a vád­lott a gép­ko­csi­ja lám­pá­it vil­log­tat­va követ­te, majd végül elhaj­tott a helyszínről.

Az ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben, és azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je a vád­lot­tat és tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is, vala­mint pénz­bün­te­tést is szab­jon ki vele szemben.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik. 

A sér­tet­tek gép­ko­csi­já­ból a bűn­cse­lek­mény­ről készí­tett videó itt látható: