Főoldal » Hírek » Vádemelés büntetőfékezés miatt – videóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki szán­dé­ko­san aka­dá­lyoz­ta a mögöt­te hala­dót az elő­zés­ben, majd hir­te­len féke­zés­sel köz­vet­len veszély­nek tette ki a testi épségét. 

A vád­irat sze­rint a 43 éves férfi 2021. május 3-án, kora reg­gel sze­mély­gép­ko­csi­val a dupla sávos, sza­lag­kor­lát­tal elvá­lasz­tott útsza­ka­szon Herend felől Veszp­rém irá­nyá­ba köz­le­ke­dett. A férfi elő­zés cél­já­ból áttért a belső sávba, ahol jár­mű­vét utol­ér­te a mögöt­te a belső sáv­ban már folya­ma­tos elő­zés­ben lévő és nála nagyobb sebes­ség­gel hala­dó másik személygépkocsi.

A vád­lott az elő­zés befe­je­zé­se után - bár lett volna rá lehe­tő­sé­ge - nem tért vissza a külső sávba, hanem a bel­ső­ben marad­va aka­dá­lyoz­ta a mögöt­te gyor­sab­ban hala­dót, aki így néhány méte­res közel­ség­be került hozzá. Az elkö­ve­tő ekkor ráadá­sul indo­ko­lat­la­nul hir­te­len féke­zés­be kez­dett, melyet a mögöt­te lévő sofőr csak vész­fé­ke­zés­sel tudott kivé­de­ni, s ezzel elke­rül­ni az ütkö­zést. A férfi még ezt köve­tő­en is hosszabb ideig aka­dá­lyoz­ta a sér­tett haladását. 

A nyo­mo­zás során kiren­delt szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az elkö­ve­tő nem ren­del­ke­zik a biz­ton­sá­gos veze­tés­hez szük­sé­ges pszi­cho­ló­gi­ai jel­lem­zők­kel, és ezért nem alkal­mas a járművezetésre.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a fér­fit vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.

Az ese­tet fedél­ze­ti kame­ra rögzítette: 

https://www.facebook.com/watch/?v=3322863231303082