Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Vádemelés digitális tachográffal visszaélés miatt- A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge és közokirat-hamisítás elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy sofőr­rel szem­ben, aki a teher­gép­ko­csi digi­tá­lis menet­író készü­lé­ké­be más nevé­re szóló gép­jár­mű­ve­ze­tő kár­tyát helye­zett be, majd a veze­té­si -és pihe­nő­ide­jét ellen­őr­ző pénz­ügy­őrök­nek hamis tevé­keny­ség­iga­zo­ló lapot adott át. 

A vád­lott egy nem­zet­kö­zi áru­szál­lí­tást végző cég gép­ko­csi­ve­ze­tő­je, aki 2020. feb­ru­ár 12-én a tár­sa­ság tulaj­do­ná­ban lévő teher­gép­jár­mű sze­rel­vénnyel Kecs­kéd­ről német­or­szá­gi úti­cél­lal nem­zet­kö­zi for­ga­lom­ban árut szál­lí­tott. A vád­lott, ami­kor a kecs­ké­di telep­hely­ről elin­dult, a teher­gép­ko­csi digi­tá­lis menet­író készü­lé­ké­be egy kol­lé­gá­ja gép­jár­mű­ve­ze­tői kár­tyá­ját helyez­te be, amely úgy került a bir­to­ká­ba, hogy a mun­ka­tár­sa azt a gép­ko­csi­ban felej­tet­te.

A vád­lott által veze­tett jár­mű­sze­rel­vényt 2020. feb­ru­ár 12-én az esti órák­ban Ács köze­lé­ben az autó­pá­lya mel­let­ti pihe­nő­he­lyen  az adó­ha­tó­ság jár­őrei ellen­őriz­ték.

Az ellen­őr­zés során a vád­lott a menet­író készü­lék­kel tevé­keny­ség­iga­zo­ló lapot nyom­ta­tott ki, majd azt átad­ta a pénz­ügy­őrök­nek, akik már a hely­szí­nen meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az hamis ada­to­kat tar­tal­maz.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tést szab­jon ki.