Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Vádemelés egy 22 évvel ezelőtti kegyetlen gyilkossági kísérlet ügyében – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés kísér­le­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki 22 évvel ezelőtt egy sötét utca­sza­ka­szon kés­sel várat­la­nul rátá­madt és a nya­kán, vala­mint a fel­ső­tes­tén kímé­let­le­nül össze­szur­kált egy nőt.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor 16 éves fiú 2001 tava­szán Kecs­ke­mé­ten meg­is­mer­ke­dett a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből élő nővel, aki­nek igény­be akar­ta venni a szol­gál­ta­tá­sa­it. A sér­tett azon­ban elzár­kó­zott ettől, mivel a vád­lott­nak nem volt gép­ko­csi­ja. A fia­tal a vissza­uta­sí­tás elle­né­re keres­te annak lehe­tő­sé­gét, hogy ismét kap­cso­lat­ba lép­hes­sen a nővel.

2001. ápri­lis 11-én, este a sér­tett a ház­tar­tá­si hul­la­dé­kot éppen a laká­sa előt­ti kon­té­ner­be dobta ki, ami­kor a vád­lott - a koráb­bi vissza­uta­sí­tás­ból faka­dó dühé­ben - hátul­ról meg­ra­gad­ta, bal kezé­vel befog­ta a szá­ját, majd egy 16 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel meg­vág­ta a nya­kát. A táma­dás során föld­re került nő kia­bál­ni kez­dett, hogy „Segít­ség! Meg­öl­nek!”. A férfi azon­ban a mell­ka­sá­nál fogva leszo­rí­tot­ta és a nya­kán, vala­mint a fel­ső­tes­tén több­ször meg­szúr­ta. A kia­bá­lás­ra fel­fi­gye­lő és a nő segít­sé­gé­re siető járó­ke­lők meg­za­var­ták a vád­lot­tat, aki elme­ne­kült a hely­szín­ről. A nő éle­tét csak a gyors orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A vád­lott úton­ál­ló módon vég­re­haj­tott, várat­lan és kímé­let­len táma­dá­sa a sér­tett­nek az átla­gost meg­ha­la­dó szen­ve­dést okozott.

Kilé­té­re azt köve­tő­en derült fény, hogy 2016 őszén a férfi egy másik bün­te­tő­ügy vád­lott­ja­ként a bíró­sá­gi tár­gya­lás nap­ján nyil­vá­nos tele­fon­fül­ké­ből beje­len­tést tett, misze­rint a bíró­sá­got két cső­bom­bá­val fel fogja robbantani.

Az ügyész­ség a fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék hoz döntést.

A fotó­kon a táma­dás hely­szí­ne, esz­kö­ze és a hely­szí­nen rög­zí­tett láb­nyom látható.