Főoldal » Archív » Vádemelés egy áldiplomatával szemben

A vád­lott 2006. októ­be­ré­ben inter­ne­ten lépett kap­cso­lat­ba a bűnügy
sér­tett­jé­vel ingat­lan érté­ke­sí­tés­re vonat­ko­zó befek­te­té­si aján­lat­tal. Abban
álla­pod­tak meg, hogy a sér­tett 160.000 euró­val támo­gat­ja a vád­lott által egy
bala­to­ni kas­tély­épü­let­ben kiala­kí­tan­dó, első­sor­ban keres­ke­del­mi tevékenység
foly­ta­tá­sá­ra irá­nyu­ló dip­lo­ma­ta misszió lét­re­ho­zá­sát, ami­ért annak bevételéből,
vala­mint az ingat­lan tulaj­don­jo­gá­ból 15 %-ban része­sült volna.
A magát egy közép-afrikai ország (amely egyéb­ként külképviselettel
Magyar­or­szá­gon nem is ren­del­ke­zik ) kép­vi­se­lő­jé­nek kiadó vád­lott ígéretének
betar­tá­sá­ra reá­lis lehe­tő­sé­ge nem volt. Meg­té­veszt­ve a sér­tet­tet annak összesen
40 mil­lió Ft kárt okozott.

Vád­eme­lés egy áldip­lo­ma­tá­val szemben- sajtóközlemény