Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség » Vádemelés egy békéscsabai halálos baleset ügyében – rendőrségi fotókkal- a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 41 éves vere­bi fér­fi­val szem­ben, aki 2019 novem­be­ré­ben Békés­csa­ba kül­te­rü­le­tén teher­au­tó­val oko­zott halá­los kime­ne­te­lű köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet.

 A férfi 2019. novem­ber 19-én dél­előtt egy teher­gép­ko­csit vezet­ve köz­le­ke­dett a 44-es számú főúton, Békés­csa­ba felől Kon­do­ros irá­nyá­ba a meg­en­ge­dett 70 km/óra sebes­sé­get túl­lép­ve, 87-88 km/óra sebes­ség­gel. A teher­gép­ko­csi elha­nya­golt műsza­ki álla­po­tú volt, a köz­úti köz­le­ke­dés­ben való rész­vé­tel műsza­ki köve­tel­mé­nye­i­nek a jobb olda­li első gumi­ab­roncs belső felü­le­té­nek hul­lá­mos­sá­ga miatt nem felelt meg, azon­ban ez a hiá­nyos­ság nem hoz­ha­tó össze­füg­gés­be a bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­vel. A ter­helt hala­dá­sa köz­ben – isme­ret­len okból – teher­gép­ko­csi­já­val áttért a menet­irány sze­rin­ti bal oldal­ra, majd a bal olda­li füves útpad­ká­ra leha­ladt, s ott össze­üt­kö­zött a vele szem­ből érke­ző, a teher­gép­ko­csi átté­ré­sét ész­lel­ve elhá­rí­tó manő­ver­ként a jobb olda­li útpad­ká­ra lehú­zó­dó autó­val. A bal­eset követ­kez­té­ben a sze­mély­gép­ko­csit veze­tő, a bal­eset­ben vét­len 62 éves férfi súlyos, az élet­tel össze nem egyez­tet­he­tő sérü­lé­se­ket szen­ve­dett és a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott, míg a teher­au­tó sofőr­je 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lést szen­ve­dett.

A ter­helt meg­szeg­te a KRESZ 25.§ (2) bekez­dé­sé­ben fog­lal­ta­kat, mely sze­rint jár­mű­vel az úttes­ten – az elő­zés és a kike­rü­lés ese­tét kivé­ve – annak menet­irány sze­rin­ti jobb olda­lán, az út és for­gal­mi viszo­nyok sze­rint lehet­sé­ges mér­ték­ben jobb­ra tart­va kell köz­le­ked­ni.

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült közel 700 000 Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tó­dik.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/utkozes-vetlen-aldozattal