Főoldal » Archív » Vádemelés egy börtönből telefonáló csaló ellen Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 25 éves férfi ellen, aki 2017 janu­ár­já­ban a mária­noszt­rai bör­tön­ből mobil­te­le­fo­non fel­hí­vott egy lajos­mi­zsei nőt és 150.000 forin­tot csalt ki tőle.

A 25 éves bol­do­gi férfi 2014 novem­be­re és 2017 októ­be­re között jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te a Mária­noszt­rai Fegyház- és Bör­tön­ben lopás és súlyos testi sér­tés miatt.

A vád­lott 2017. janu­ár 8-án a bör­tön­ben a részé­re kiadott mobil­te­le­fon­ról rej­tett szám­ról fel­hí­vott egy lajos­mi­zsei nőt és valót­la­nul egy tele­fon­tár­sa­ság kép­vi­se­lő­jé­nek adta ki magát. A csaló elhi­tet­te a nővel, hogy a tár­sa­ság nye­re­mény­já­té­ká­ban nyert 125.000 forin­tot, mely­hez úgy jut­hat hozzá, ha a leg­kö­ze­leb­bi bank­au­to­ma­tán keresz­tül fel­tölt külön­bö­ző össze­ge­ket össze­sen három tele­fon­szám egyenlegére.

A becsa­pott sér­tett még aznap 10 alka­lom­mal össze­sen 150.000 forin­tot töl­tött fel egy lajos­mi­zsei bank­au­to­ma­tá­nál a vád­lott által meg­ne­ve­zett három tele­fon­szám egyen­le­gé­re. A csa­lás­sal oko­zott kár nem térült meg, a sér­tett kérte a kár megtérítését.

A jelen­leg sza­bad­lá­bon lévő, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat az ügyész­ség csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a bör­tön­bün­te­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra se legyen bocsát­ha­tó. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.