Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés egy dévaványai halálos baleset ügyében - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

 A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt azzal a 39 éves déva­vá­nyai fér­fi­vel szem­ben, aki 2016. júni­us végén Déva­vá­nya kül­te­rü­le­tén elütött egy 79 éves kerék­pá­ros nőt, aki a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett 2016. júni­us 21. nap­ján a dél­utá­ni órák­ban Déva­vá­nya lakott terü­le­tén kívül, a 4205-ös számú úton Ecseg­fal­va felől Déva­vá­nya irá­nyá­ba. Hala­dá­sa köz­ben – isme­ret­len okból – áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba a jó látá­si viszo­nyok elle­né­re az egye­nes vonal­ve­ze­té­sű úton, és ott össze­üt­kö­zött a vele szem­ből érke­ző, az úttest szé­lé­re húzód­va kerék­pá­ro­zó déva­vá­nyai sér­tet­tel. A bal­eset követ­kez­té­ben az idős sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja; az irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés büntetés.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint azt, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült közel 400.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Az eljá­rás a Szar­va­si Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.

G y u l a, 2016. évi októ­ber hó 20. nap­ján                                                                                     

Dr. Veress Gabriella

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

A Békés Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye