Főoldal » Archív » Vádemelés egy dévaványai vonatbaleset ügyében - fotóval

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett  vét­ség miatt emelt vádat azzal a 24 éves déva­vá­nyai nővel szem­ben, aki 2018 janu­ár végén Déva­vá­nyán gép­ko­csi­val egy vonat­tal ütkö­zött. A bal­eset­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem történt.

A vád­lott 2018. janu­ár hó 30-án 14 óra 15 per­kor egy sze­mély­gép­ko­csit vezet­ve köz­le­ke­dett Déva­vá­nya lakott terü­le­tén, Gyo­ma­end­rőd irá­nyá­ba. A gép­ko­csi hátsó ülé­sén utas­ként tar­tóz­ko­dott – biz­ton­sá­gi gyer­mek­ülés­ben – a vád­lott három éves gyer­me­ke, vala­mint a jobb első ülé­sen a vád­lott isme­rő­se is. A vád­lott figyel­met­len­sé­gé­ből kifo­lyó­lag egy vas­úti keresz­te­ző­dés­nél a fény­so­rom­pó tilos jel­zé­se elle­né­re a vas­úti átjá­ró­ba beha­ladt, s ott össze­üt­kö­zött a neki bal­ról érke­ző sze­mély­vo­nat­tal. Mind a vád­lott, mind a vonat veze­tő­je féke­zett, így a bal­eset követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban mind­két jármű meg­ron­gá­ló­dott. A vonat­sze­rel­vény­ben 300.000.-Ft-os kár keletkezett.

A vád­lott meg­szeg­te a KRESZ 39.§ (3) bekez­dés c) pont­já­ban fog­lal­ta­kat, mely sze­rint vas­úti átjá­ró előtt meg kell állni, ha a fény­so­rom­pó vagy fél­so­rom­pó­val kiegé­szí­tett fény­so­rom­pó vil­lo­gó piros jel­zést ad.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a nőt köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség­gel vádol­ja. Az irány­adó bün­te­té­si tétel 1 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. Az eljá­rás a Szar­va­si Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.

A hely­szí­ne­lés során készült rend­őr­sé­gi fotó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/nem-latta-a-jelzest-megsem-allt-meg