Főoldal » Archív » Vádemelés egy drogdíler és két társa ellen

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves kazá­ri férfi ellen, aki új pszi­cho­ak­tív anyag­gal látta el vevő­it, vala­mint két fogyasz­tó­ja ellen, akik egyi­ke az anyag eladá­sá­ban is segí­tett. 

A kazá­ri férfi 2017. évtől 2018. szep­tem­be­ri őri­zet­be véte­lé­ig biz­to­sí­tot­ta a meg­él­he­té­sét és saját drog­fo­gyasz­tá­sát új pszi­cho­ak­tív anya­gok keres­ke­de­lem­ből. A férfi az érté­ke­sí­tés­re vala­mint saját fogyasz­tás­ra beszer­zett új pszi­cho­ak­tív anya­got a laká­sá­ra vitte, az őt fel­ke­re­ső kiala­kult vevői kör­nek kiada­gol­ta és érté­ke­sí­tet­te. Leg­alább öt fogyasz­tót látott így el, néme­lyi­kük­nek 20-30 alka­lom­mal is adott el anyagot.

2018. szep­tem­ber 19-én a rend­őr­ség ház­ku­ta­tást tar­tott nála, ekkor a nad­rág­ja jobb zse­bé­ben nettó 8 gramm új-pszichoaktív anya­got talál­tak, míg a laká­sa kony­há­já­ban lévő szek­rény­ről lefog­lal­tak két digi­tá­lis mér­le­get, ame­lyek az anyag kipor­ci­ó­zá­sá­ra szolgáltak.

A vád­lott a 2000-ben szü­le­tett tár­sá­nak is érté­ke­sí­tett alkal­man­ként cse­kély mennyi­sé­gű új pszi­cho­ak­tív agya­got, azon­ban ezt nem köz­vet­le­nül, hanem másik vád­lott társa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel tette. Mind­ket­ten tisz­tá­ban vol­tak vele, hogy har­ma­dik tár­suk a 18. élet­évét ekkor még nem töl­töt­te be.

Az érté­ke­sí­tés­ben köz­ve­tí­tő fér­fit 2018. május 30-án von­ták rend­őri intéz­ke­dés alá, ami­kor szer­ve­ze­té­ből több anyag – kábí­tó­szer és új pszi­cho­ak­tív anyag – jelen­lé­tét is kimu­tat­ta az igaz­ság­ügyi toxi­ko­ló­gus szakértő.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő kazá­ri fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés, vala­mint tizen­nyol­ca­dik élet­évet be nem töl­tött sze­mély­nek új pszi­cho­ak­tív anyag átadá­sá­val elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat, vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A másik fel­nőtt­ko­rú vád­lott­nak ez utób­bi bűn­cse­lek­mé­nyért bűn­se­géd­ként kell felel­nie, míg leg­fi­a­ta­labb tár­suk ellen a vád kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge. Velük szem­ben köz­ér­de­kű munka, illet­ve pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyészség.