Főoldal » Archív » Vádemelés egy drogkereskedő pár ellen Kiskunfélegyházán

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 44 éves kis­kun­fél­egy­há­zi férfi és 29 éves élet­tár­sa ellen, akik 2013-tól 2017. ápri­lis ele­jé­ig Kis­kun­fél­egy­há­zán „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű kábí­tó­szer­rel kereskedtek.

 A 44 éves férfi és élet­tár­sa Kis­kun­fél­egy­há­zán, egy csa­lá­di ház­ban éltek. A pár 2013 óta fog­lal­ko­zott drog­ke­res­ke­de­lem­mel, lakó­he­lyü­kön árul­ták a kábí­tó­szert. A „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű dro­got (ese­ten­ként 20 gram­mot) a nő vád­lott vásá­rol­ta kb. 2 heten­te isme­ret­len személyektől.

A meg­szer­zett dro­got kisebb ada­gok­ra por­ci­óz­ták és műanyag tasa­kok­ban, ¼ gram­mos kisze­re­lés­ben árul­ták, adag­ját 3-5.000 forin­tért. Volt olyan nap, ami­kor 30 vevő is meg­for­dult náluk. A drog­ke­res­ke­dő pár a kábí­tó­sze­re­ket 2017. ápri­lis ele­jé­ig folya­ma­to­san árulta.

Ápri­lis 8-án azon­ban a rend­őrök raj­ta­ü­töt­tek a drog­ke­res­ke­dő­kön, a lakó­he­lyü­kön tar­tott ház­ku­ta­tás során 14 tasak­ban és egy rágó­gu­mis doboz­ban össze­sen 20 gramm port és 85.000 forint kész­pénzt fog­lal­tak le. A por kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő pen­ted­ront tar­tal­ma­zott, a pénz pedig drog­ke­res­ke­de­lem­ből szár­ma­zott. A lefog­lalt kábí­tó­szer ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát. A vize­let­vizs­gá­lat azt is kide­rí­tet­te, hogy a drog­ke­res­ke­dő férfi fogyasz­tott is a kábítószerből.

A vád­lot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a tár­gya­lást, őket a járá­si ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész mind­két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a lefog­lalt 85.000 forint­ra vagyon­el­kob­zást is el kell ren­del­ni. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.