Főoldal » Hírek » Vádemelés egy féltékenységből autót rongáló nő ellen- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 35 éves nő ellen, aki egy Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen kővel betör­te a fér­jé­vel leve­le­ző fia­ta­labb nő autó­já­nak abla­ka­it.

A vád sze­rint a nő 2020. novem­ber 28-án dél­előtt meg­lát­ta, hogy az utcán par­kol annak a nála nyolc évvel fia­ta­labb nőnek az autó­ja, aki az egyik közös­sé­gi inter­ne­tes olda­lon leve­le­zett a fér­jé­vel. Fél­té­keny volt rá, ezért az autó jobb olda­li ablak­üve­ge­it egy kővel pók­há­lós­ra törte.

Más­nap dél­előtt ismét meg­ron­gál­ta a jár­mű­vet, ekkor a szél­vé­dő­jét törte be egy kővel két helyen is.

A vád­lott­nak a nyílt utcán nap­pal elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyei alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást kelt­se­nek, így őt az ügyész­ség a ron­gá­lás­sal hal­ma­zat­ban garáz­da­ság­gal is megvádolta.

Mivel a bün­tet­len elő­éle­tű nő a nyo­mo­zás során beis­mer­te cse­lek­mé­nyét, meg­bán­ta azt és kije­len­tet­te, hogy meg­fi­ze­ti az oko­zott kárt, az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás nél­kül, bün­te­tő­vég­zés­ben bocsás­sa pró­bá­ra őt, vala­mint köte­lez­ze a gép­jár­mű­ben kelet­ke­zett 80.000 forin­tos kár megtérítésére.

A pró­bá­ra bocsá­tás nem bün­te­tés, hanem egy neve­lő jel­le­gű bün­te­tő­jo­gi intéz­ke­dés, mely­nek során a bíró­ság a bün­te­tés kisza­bá­sát pró­ba­idő­re elha­laszt­ja. Ha a pró­ba­idő ered­mé­nye­sen telik el, azaz az elkö­ve­tő jó útra tér, akkor bün­tet­he­tő­sé­ge meg­szű­nik, nem fog bün­te­tett elő­éle­tű­nek sem szá­mí­ta­ni. Ha azon­ban a párt­fo­gó fel­ügye­let sza­bá­lya­it nem tart­ja be, avagy újabb bűn­cse­lek­mény miatt elíté­lik, vele szem­ben a jelen­le­gi cse­lek­mé­nyei miatt is bün­te­tést kell kiszabni.