Főoldal » Hírek » Vádemelés egy férfival szemben, aki közel egész napos szolgáltatás kiesést okozott egy telefontorony működésében- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye-Fotóval

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­se meg­za­va­rá­sá­nak bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Pol­gár­di­ban meg­ron­gált egy tele­fon­át­ját­szó állo­mást, amely­nek követ­kez­té­ben az adó­to­rony 19 órán át műkö­dés­kép­te­len­né vált.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. ápri­lis 8-án, haj­nal­ban egy pol­gár­di ben­zin­kút­ról  148.000 forint érté­kű komp­resszort tulaj­do­ní­tott el. A cse­lek­mé­nyét a hely­szín­re érke­ző rend­őrök meg­za­var­ták, ezért a komp­resszort a közel­ben hagy­ta, és elme­ne­kült.

Ezt köve­tő­en a város kül­te­rü­le­tén álló tele­fon­to­rony­ból a veze­té­kek átvá­gá­sá­val nyolc akku­mu­lá­tort, vala­mint egy ven­ti­lá­tor modult vitt el, amellyel közel 700.000 forin­tos lopá­si kárt, 1.200.000 forin­tos ron­gá­lá­si kárt oko­zott az átját­szó állo­mást működ­te­tő cég­nek, vala­mint 19 órán át tartó szol­gál­ta­tás kiesést oko­zott.   

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, a más ügy­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát, vala­mint a koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta.

A rend­őr­ség kép­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kompresszort-akkumulatort-lopott-kabelt-vagott-el