Főoldal » Archív » Vádemelés egy Fülöpszálláson történt fegyveres rablás miatt

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy 40 éves tabdi férfi ellen, aki 2017. októ­ber 7-én este egy riasz­tó­fegy­ver­rel fenye­ge­tőz­ve kísé­relt meg kira­bol­ni egy fülöp­szál­lá­si tra­fi­kot.

 A vád­lott 2017. októ­ber 7-én este ittas álla­pot­ban betért Fülöp­szál­lá­son egy tra­fik­ba, és meg­kér­dez­te eladót, hogy „lehet-e fel­ad­ni lot­tót”. Miu­tán az eladó hölgy igen­lő­en felelt, a vád­lott oda­lé­pett a pult­hoz, a jobb zse­bé­ből elő­vett egy gáz-riasztópisztolyt, azt a sér­tett­re fogta, és azt mond­ta neki, hogy „kérem a bevé­telt”. A vád­lott a lőfegy­ver­nek nem minő­sü­lő pisz­tolyt egy kis­kő­rö­si régi­ség­ke­res­ke­dő­től vette hitel­re, a tar­tá­sá­hoz enge­dély nem kellett.

A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett nagyon meg­ijedt, vissza­kér­de­zett, mire a vád­lott nyo­ma­té­ko­sab­ban fel­szó­lí­tot­ta a bevé­tel átadá­sá­ra. Erre a sér­tett az üres kasszát kihúz­ta, de a pul­ton ész­re­vet­te a riasz­tó táv­irá­nyí­tó­ját, és meg­nyom­ta a pánik­gom­bot. A riasz­tó egy­ből megszólalt.

A hang elle­né­re a vád­lott még egy­szer köve­tel­te a bevé­telt, erre a sér­tett közöl­te, hogy mind­járt itt lesz­nek a rend­őrök, és meg­pró­bált a lot­tó­ter­mi­nál mögé bújva kitér­ni a fegy­ver csöve elől. Mivel a sér­tett nem adott pénzt, a vád­lott az üzlet­ből zsák­mány nél­kül távo­zott. A vád­lot­tat mint­egy 2 hónap múlva fog­ták el a rend­őrök és 2018. júni­us ele­jé­ig elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban volt.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­ményt, jelen­leg sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást. Őt a járá­si ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a riasz­tó­pisz­tolyt is el kell koboz­ni. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.