Főoldal » Hírek » Vádemelés egy gépkocsikat fosztogató pár ellen - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Több­rend­be­li lopás miatt emelt vádat a Pápai Járá­si Ügyész­ség azzal a 40 éves fér­fi­val és 41 éves élet­tár­sá­val szem­ben, akik 2019 decem­be­ré­ben, majd 2020 janu­ár­já­ban 26 autót tör­tek fel külön­bö­ző Veszp­rém, Vas és Győr-Moson-Sopron megyei településeken. 

A vád­irat sze­rint a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi és élet­tár­sa elha­tá­roz­ták, hogy autók fel­tö­ré­sé­vel tesz­nek szert rend­sze­res haszon­ra. A pápai elkö­ve­tők mód­sze­ré­nek lénye­ge sze­rint a nő gép­ko­csi­já­val jár­ták a fal­va­kat, váro­so­kat, majd miu­tán lepar­kol­tak, a férfi oda­ment a kisze­melt jár­mű­höz, annak betör­te az egyik abla­kát, az autó­ban hagyott tás­kát pedig kiemel­te és elvit­te. Társa mind­eköz­ben várt rá, és figyelt, hogy a párja ne buk­jon le. A vád­lot­tak volt, hogy egy nap több gép­ko­csi­fel­tö­rést is elkö­vet­tek. A férfi eze­ken túl 2020 már­ci­u­sá­ban egy nyit­va hagyott ajta­jú jár­mű­ből emelt el egy laptop-táskát, mely­ben mind­össze egy lakás­kulcs és külön­bö­ző iga­zol­vá­nyok vol­tak. Cse­lek­mé­nyé­ben élet­tár­sa ekkor nem vett részt.

Vol­tak azon­ban ese­tek, ami­kor az ello­pott táska nagy össze­gű kész­pénzt vagy érté­kes mobil­te­le­font, nap­szem­üve­get rej­tett, így a vád­lot­tak a cse­lek­mé­nye­ik­kel össze­sen 3,2 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó lopá­si és mint­egy 700 000 forint ron­gá­lá­si kárt okoz­tak a sér­tet­tek­nek, nem szól­va annak a szá­mos iga­zol­vány­nak, enge­dély­nek, bank­kár­tyá­nak a pótol­ta­tá­sá­val járó idő­ről és költ­ség­ről, ame­lye­ket az elkö­ve­tők szin­tén maguk­kal vit­tek. A vád­lot­tak az eltu­laj­do­ní­tott pénzt, illet­ve érté­ke­ket fel­él­ték, s a nyo­mo­zó ható­ság mind­össze egy 62 000 forin­tot érő nap­szem­üve­get, vala­mint a férfi által a nyit­va hagyott gép­ko­csi­ból eltu­laj­do­ní­tott lap­top­tás­kát és a benne lévő tár­gya­kat talál­ta meg, mellyel a sér­tett 2800 forin­tos kára megtérült.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Élet­tár­sá­val szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tést, vala­mint szin­tén a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. Ezen túl mind­két vád­lot­tal szem­ben 576 135 forint ere­jé­ig indít­ványt tett vagyon­el­kob­zás elrendelésére.