Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Vádemelés egy halálos kimenetelű somogyi vadászbaleset miatt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy rend­őr ellen a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­sá­gon.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2019. feb­ru­ár 25-én 16.30 órá­tól 19.00 óráig érvé­nyes vadász­jegy és vadász­lő­fegy­ver tar­tá­sá­ra jogo­sí­tó enge­dély bir­to­ká­ban magas­les­va­dá­sza­ton vett részt a sér­tett, mint hiva­tá­sos vadász tár­sa­sá­gá­ban. A rend­őr­tiszt a vadá­szat kez­de­te­kor a saját táv­csö­ves golyós vadász­lő­fegy­ve­ré­nek tárá­ba 3 darab lőszert helye­zett el, majd azt csőre töl­töt­te.

A magas­les­va­dá­szat befe­je­zé­se­kor – a vadá­szat foly­ta­tá­sa érde­ké­ben – az elkö­ve­tő beült a sér­tett gép­ko­csi­já­nak bal hátsó ülé­sé­re, a fegy­ve­rét azon­ban nem ürí­tet­te, azt tovább­ra is csőre töl­tött álla­pot­ban az ölébe fek­tet­ve szál­lí­tot­ta. Eköz­ben a sér­tet­tet tele­fo­non arról érte­sí­tet­ték, hogy a vadász­te­rü­let más kör­ze­té­ben vadat lőt­tek és segít­sé­get kér­tek annak fel­dol­go­zá­sá­hoz, ezért a hely­szín­re haj­tot­tak. A vád­lott a még min­dig csőre töl­tött fegy­ve­rét a gép­jár­mű jobb első ülése mögé állí­tot­ta úgy, hogy annak csöve fel­fe­lé állt, majd kiszállt a kocsi­ból.

Ezt köve­tő­en, 20.00 óra körül, a sér­tett az elej­tett vadat a gép­jár­mű­ve pla­tó­ján helyez­te el, majd elin­dult az autó bal olda­la mel­lett a veze­tő ülés felé. Ekkor a vád­lott a gép­ko­csi bal hátsó ülé­sén ülve igaz­gat­ni kezd­te a vadász lőfegy­ve­rét – azért, hogy azt ismé­tel­ten az ölébe helyez­ze – és ezzel vét­len lövést lead­va a bal hátsó abla­kon keresz­tül fejbe lőtte a sér­tet­tet, aki azon­nal meg­halt.

A vadász­lő­fegy­vert min­dig úgy kell kezel­ni, hogy az még vélet­len műkö­dés ese­tén se okoz­has­son sze­mé­lyi sérü­lést, azt a vadá­szat során a vadász­te­rü­le­ten belül ürít­ve kell szál­lí­ta­ni. A rend­őr ezen elő­írá­so­kat meg­szeg­te, a sér­tett halá­la sza­bály­sze­gé­se­i­vel oko­za­ti össze­füg­gés­ben követ­ke­zett be.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sen ítél­je az elkö­ve­tőt – beis­me­ré­sé­re tekin­tet­tel – 2 év 6 hónap fog­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 5 év fegy­ver vise­lé­sé­vel járó fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra.