Főoldal » Archív » Vádemelés egy hivatásos tolmács ellen

A hiva­tá­sos tol­mács­ként dol­go­zó férfi e minő­sé­gé­ben 2008-ban lépett kap­cso­lat­ba egy fővá­ro­si kerü­le­ti Önkor­mány­zat Okmány­iro­dá­já­nál köz­tiszt­vi­se­lő­ként dol­go­zó ügy­in­té­ző­vel azért, hogy az segít­sen neki kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú ügy­fe­lek veze­tői enge­dé­lyé­nek hono­sí­tá­sá­ban. A vád­lott ezután a hozzá for­du­ló, egyes kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú ügy­fe­lek­nek fel­aján­lot­ta, hogy – fejen­ként 30.000-60.000 forint elle­né­ben – soron kívül magyar veze­tői enge­dély­hez jut­tat­ja őket. A kül­föl­di veze­tői enge­dé­lyek a leg­több eset­ben hami­sak is vol­tak, ezál­tal az ügy­in­té­ző köz­re­mű­kö­dé­sé­vel valót­lan ada­tok kerül­tek be a köz­úti köz­le­ke­dé­si nyil­ván­tar­tás­ba. A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­buj­tó­ként, hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett köz­ok­irat­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Vád­eme­lés egy hiva­tá­sos tol­mács ellen