Főoldal » Archív » Vádemelés egy huszonegy éve történt leszámolás miatt

A Pest Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik 1996 nya­rán ölték meg és Török­bá­lint hatá­rá­ban rej­tet­ték el egyi­kük haragosát.

A vád­irat sze­rint a bűn­ügy vád­lott­jai, három férfi, az 1990-es évek köze­pén érkez­tek Magyar­or­szág­ra, ket­ten közü­lük Örmény­or­szág­ból, egyi­kük Ukraj­ná­ból. Buda­pes­ten, a Kőbá­nyai Pia­con dol­goz­tak, keres­ked­tek. A bűn­ügy sér­tett­je, akit két vád­lott még Örmény­or­szág­ból ismert, a Kőbá­nyai Pia­con védel­mi pén­ze­ket sze­dett, ebből élt. A fér­fi­ak a pia­con gyak­ran találkoztak.

Az egyik vád­lott és a sér­tett között több eset­ben konf­lik­tus támadt. 1996 augusz­tu­sá­ban a sér­tett jelen­tős össze­gű pénzt szer­zett meg a fér­fi­tól. A vád­lott tár­sai segít­sé­gé­vel elég­té­telt akart venni a sér­tet­ten, akár a férfi meg­ölé­se útján.

Meg­fe­nye­get­ték a sér­tet­tet, majd 1996. augusz­tus 23-ra talál­ko­zót beszél­tek meg vele. A vád­lot­tak isme­ret­len tár­sa­ik­kal a Kőbá­nyai Piac tér­sé­gé­ben vár­ták a fér­fit. A sér­tet­tet már ott meg­ütöt­ték, majd az üté­sek­től föld­re eső fér­fit egy gép­ko­csi­ba tet­ték és elhajtottak.

Több órán keresz­tül val­lat­ták a sér­tet­tet, aki hajt­ha­tat­lan maradt, a fenye­ge­tő­zé­sek elle­né­re sem akar­ta vissza­fi­zet­ni a vád­lott pén­zét. Ekkor az isme­ret­le­nül maradt fér­fi­ak ütle­gel­ték, majd több­ször meg­szúr­ták a sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zás és a szú­rá­sok követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

A férfi tete­mét egy zsák­ba tet­ték, és Török­bá­lint kül­te­rü­le­tén, az Anna völgy­nek hívott erdős rész­re vit­ték, ott egy víz­mo­sás­ba tet­ték. A sér­tett­re a kör­nyé­ken lovag­lók talál­tak rá.

A bűn­ügy­ben indult nyo­mo­zást 1998-ban meg­szün­tet­ték. 2016-ban azon­ban olyan új ada­tok jutot­tak a rend­őr­ség bir­to­ká­ba, melyek alap­ján a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Kiemelt Ügye­ket Fel­de­rí­tő Osz­tály a nyo­mo­zást folytatta.

A nyo­mo­zás befe­je­zé­se után a Pest Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, aljas indok­ból és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a három fér­fi­val szemben.