Főoldal » Archív » Vádemelés egy idős asszonyt az utcán kirabló férfi ellen

A Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2017 augusz­tu­sá­ban Süme­gen, a sér­tet­tet elránt­va sze­rez­te meg egy idős, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott asszony kézitáskáját. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a bel­vá­ros­ban figyelt fel az út szé­lén gya­log­ló sér­tett­re, s kész­pénz­hez jutás érde­ké­ben elha­tá­roz­ta, hogy a kézi­tás­ká­ját megszerzi.

A vád­lott előbb a sér­tet­tet elke­rül­ve átment az úton, majd ami­kor az asszony a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal épü­le­té­hez ért, vissza­tért az ere­de­ti oldal­ra, és szem­ből köze­lí­tett felé. A férfi az élet­ko­ra és moz­gás­szer­vi beteg­sé­ge miatt las­san hala­dó asszony mellé érve, olyan erő­vel rán­tot­ta ki a tás­kát a nő kezé­ből, hogy a sér­tett egyen­sú­lyát vesz­tet­te, és elesett.

A vád­lott a tás­ká­val együtt elfu­tott a hely­szín­ről, majd a benne lévő pénz­tár­cá­ból 5.000 forin­tot kivett, és a tás­kát tar­tal­má­val együtt egy bok­ros részen eldobta.

A nyolc napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett asszonyt az épp arra hala­dó beteg­szál­lí­tók segí­tet­ték fel, és érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az ügy­ben eljá­ró Tapol­cai Járásbíróságnak.