Főoldal » Archív » Vádemelés egy idős férfi kirablói ellen

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, vala­mint – szin­tén a sér­tett korá­ra, egész­sé­gi álla­po­tá­ra figye­lem­mel – súlyos testi sér­tés minő­sí­tett esete miatt emelt vádat azzal a 40 éves nővel és 54 éves fér­fi­val szem­ben, akik 2017 novem­be­ré­ben egy 70 év felet­ti fér­fit bán­tal­maz­tak és rabol­tak ki Ajkán. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tők az egyik biszt­ró­ban figyel­tek fel az idős, járó­bot­tal köz­le­ke­dő sér­tett­re, és meg­be­szél­ték, hogy meg­szer­zik a pén­zét. Így mikor a férfi a ven­dég­lá­tó­hely­ről távo­zott, követ­ni kezd­ték, majd beszéd­be ele­gyed­tek vele.

A beszél­ge­tés során a nő igye­ke­zett az idős férfi arany­lán­cát ész­re­vét­le­nül meg­sze­rez­ni, társa pedig a sér­tett figyel­mét elte­rel­ve segí­tet­te ebben. Miu­tán pró­bál­ko­zá­sa ered­mény­te­len maradt, a nő a lép­cső­ház­ba belé­pő sér­tet­tet meg­lök­te és fejen ütöt­te, minek követ­kez­té­ben a férfi elesett, a vád­lot­tak pedig távoz­tak a helyszínről.

A sér­tett azon­ban a vád­lot­tak után indult, hogy a tör­tén­tek miatt szá­mon kérje őket, mire a két elkö­ve­tő az idős fér­fit a föld­re teper­te, és érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se végett bán­tal­maz­ta. A sér­tett segít­sé­gért kia­bált, és járó­bot­já­val pró­bál­ta magát véde­ni, azon­ban a nő tovább bán­tal­maz­ta, s még a bán­tal­ma­zás során meg­szer­zett bot­tal is több­ször meg­ütöt­te.  A férfi eköz­ben ész­re­vet­te, hogy szem­ta­núk figye­lik őket, ezért fel­szó­lí­tot­ta tár­sát, hogy hagy­jon fel a bán­tal­ma­zás­sal, s ő maga távo­zott is a hely­szín­ről. A nő ennek elle­né­re tovább ütöt­te és rúgta a sér­tet­tet, majd a nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket elszen­ve­dett férfi kabát­zse­bé­ből kivet­te a pénz­tár­cá­ját, nya­ká­ból pedig kitép­te az arany­lán­cát, és elme­ne­kült a helyszínről.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratában.