Főoldal » Hírek » Vádemelés egy idős gyalogos halálát okozó sofőr ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 42 éves férfi ellen, aki halál­ra gázolt egy figyel­met­len idős gyalogost.

A vád sze­rint a férfi 2020. május 14-én kora este, kifo­gás­ta­lan látá­si viszo­nyok mel­lett haladt az álta­la veze­tett sze­mély­au­tó­val Karancs­al­ja lakott terü­le­tén Sal­gó­tar­ján irányába.

A vád­lott a meg­en­ge­det­tet meg­ha­la­dó sebes­ség­gel érke­zett a jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ba, ahol az útpad­kán par­kolt egy másik sze­mély­au­tó, ele­jé­vel Litke irá­nyá­ba. Ekkor az idős sér­tett kilé­pett a par­ko­ló autó elől, az úttest hossz­ten­ge­lyé­hez viszo­nyít­va átló­san, az érke­ző sze­mély­gép­ko­csi­nak hát­tal indult el kereszt­ben az úttesten.

A vád­lott szá­má­ra aka­dály­ta­la­nul lát­ha­tó volt az úttes­ten hala­dó gya­lo­gos, ennek elle­né­re figyel­met­len­sé­ge okán nem ész­lel­te őt, és a gya­lo­gos sem figyelt fel a köze­le­dő jár­mű­re, így beha­ladt annak nyom­vo­na­lá­ba. A férfi az autó sebes­sé­gét későn mér­sé­kel­te, meg­kezd­te a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li for­gal­mi sáv jobb szé­lé­re való kité­rést, azon­ban a bal­ese­tet már nem kerül­het­te el, a gép­jár­mű jobb első részé­vel ütkö­zött a gyalogossal.

Az idős nő az elütés­től az útpad­ká­ra zuhant, súlyos fej- és gerinc­sé­rü­lé­se­i­be a szak­sze­rű orvo­si ellá­tá­sa elle­né­re később belehalt.

A bal­eset oka az volt, hogy a vád­lott­nak a gya­lo­gos úttes­ten tör­té­nő keresz­tül hala­dá­sá­nak meg­kez­dé­sét kellő távol­ság­ból ész­lel­nie kel­lett volna, és ekkor kése­de­lem nél­kül meg­kez­dett las­sí­tó féke­zés­sel meg­ál­lít­hat­ta volna jár­mű­vét, egy­ben túl­lép­te a szá­má­ra meg­en­ge­dett leg­na­gyobb hala­dá­si sebes­sé­get is.

Ugyan­ak­kor a néhai sér­tett is köz­re­ha­tott a bal­eset bekö­vet­kez­té­ben, mert átló­san és a kellő körül­te­kin­tés nél­kül akart átmen­ni az úttes­ten, meg­szeg­ve a KRESZ vonat­ko­zó sza­bá­lyát, mely sze­rint a gya­lo­gos olyan helyen, ahol a jár­mű­vek­kel szem­ben elsőbb­sé­ge nincs, mielőtt az úttest­re lép, köte­les meg­győ­ződ­ni arról, hogy a jár­mű­for­gal­mat nem zavarja.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a jár­mű­ve­ze­tő ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon, mely­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től való eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint indít­ványt tett a nyo­mo­zás során fel­me­rült 494.915 forint bűn­ügyi költ­ség vád­lott által tör­té­nő meg­fi­zet­te­té­sé­re is.