Főoldal » Hírek » Vádemelés egy idős sértettekre szakosodott bűnözői csoport tagjai ellen- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

Kifosz­tás bűn­tet­te és szá­mos más vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy hét­fős tár­sa­ság tag­jai ellen.

A vád­irat sze­rint a 26 és 41 év közöt­ti, öt fér­fi­ből és két nőből álló, bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tők közül egy 30 és egy 31 éves férfi, vala­mint egy 35 és egy 41 éves nő töl­tött be veze­tő sze­re­pet, akik 2019 nya­rá­tól 2019 októ­be­ré­ig egy­más­sal meg­ál­la­pod­va, rend­sze­re­sen követ­tek el vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket. Tár­sa­i­kat alkal­man­ként von­ták be a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­be, és külön­bö­ző össze­té­tel­ben jár­tak bűnöz­ni. Főként Veszp­rém, Komárom-Esztergom és Fejér megyei tele­pü­lé­se­ken for­dul­tak meg, ahol a fél­re­e­ső, illet­ve az idős embe­rek által lakott háza­kat figyel­ték ki.

Az egyik Tata­bá­nya köze­li falu­ban a házba besur­ran­va hat­mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó érté­kű ékszert vit­tek el, miköz­ben az ott lakó 87 éves asszony a kert­ben kapált. Egy Balaton-parti falu­ban pedig a 89 éves sér­tett tás­ká­ját tulaj­do­ní­tot­ták el, benne némi kész­pénz­zel és ira­tok­kal, mialatt az asszony aludt. A vád­lot­tak négy nap­pal később ugyan­eb­ben a falu­ban egy idős házas­párt is meg­lop­tak, ami­kor a házba besur­ran­va 37 000 forin­tot és egy órát vit­tek el, miköz­ben a fele­ség a lakás­ban pihent, férje pedig a kert­ben dol­go­zott. Az elkö­ve­tők házak udva­rá­ról és akár az ablak betö­ré­sé­vel gép­ko­csik­ból is vit­tek el kész­pénzt, bank­kár­tyát, tele­font, vala­mint szerszámokat.

A két nő csa­lás­sal is szer­zett pénzt. Így 2019 nya­rán, a gár­do­nyi stran­don meg­is­mer­ked­tek egy nyug­dí­jas fér­fi­val, aki­nek – miu­tán meg­győ­ződ­tek róla, hogy jómó­dú – álné­ven mutat­koz­tak be, és kita­lá­ci­ók­kal pénzt csal­tak ki tőle. Egyi­kük meg­elé­ge­dett egy egy­sze­ri összeg­gel, társa viszont több hóna­pon át mint­egy három­mil­lió forint­já­tól fosz­tot­ta meg a sér­tet­tet. Ez utób­bi elkö­ve­tő ezután szin­tén álné­ven egy másik fér­fi­val is össze­is­mer­ke­dett, aki­től hamis indo­kok­ra hivat­koz­va két hóna­pon keresz­tül több mint fél­mil­lió forin­tot csalt ki.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban öt elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó, két tár­suk­kal szem­ben pedig, akik keve­sebb és kisebb súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek­ben vol­tak érin­tet­tek, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, emel­lett a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett vagyon elkob­zá­sá­ra és négy vád­lott jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tá­sá­ra is indít­ványt tett. 

Feltört autó