Főoldal » Archív » Vádemelés egy indiai kendert termesztő nagybaracskai férfi ellen Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 44 éves férfi ellen, aki 2016 ápri­li­sa és júni­u­sa között a nagy­ba­racs­kai lakó­há­zá­ban mint­egy 90 tő indi­ai ken­dert termesztett.

 A 44 éves vád­lott 2016 ápri­lis végén a nagy­ba­racs­kai lakó­há­zá­ban enge­dély nél­kül, ter­mesz­tés cél­já­ból indi­ai ken­der­ma­go­kat ülte­tett. A férfi a drog­ter­mesz­tés­hez spe­ci­á­lis tenyész­föl­det és táp­ol­da­tot is szer­zett, vala­mint egy komp­lett tech­ni­kai fel­sze­re­lést épí­tett ki. Az indi­ai ken­der növe­ke­dé­sét lám­pa­tes­tek, tra­fók, egy lég­szál­lí­tó cső­rend­szer, fólia, ven­til­lá­tor, vala­mint párá­sí­tó beren­de­zés is segítette.

A vád­lott a saját fogyasz­tá­sá­ra össze­sen 90 tő indi­ai ken­dert tudott ter­mesz­te­ni. A rend­őrök azon­ban 2016. júni­us 1-jén ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a férfi nagy­ba­racs­kai házá­ban és meg­ta­lál­ták, majd lefog­lal­ták a 90 tő, kan­na­biszt tar­tal­ma­zó indi­ai kendert.

A nyo­mo­zók a vád­lott házá­ban a ken­der­le­ve­lek lemet­szé­sé­ből kelet­ke­ző növé­nyi anya­go­kat is talál­tak, vala­mint lefog­lal­ták a drog­ter­mesz­tést segí­tő esz­kö­zö­ket. A lefog­lalt növé­nyek kábí­tó­szer­nek minő­sül­nek, ható­anyag tar­tal­muk meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, de nem éri el a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső férfi sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, őt a járá­si ügyész­ség ter­mesz­tés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.