Főoldal » Archív » Vádemelés egy internetes csaló ellen

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 42 éves veszp­ré­mi fér­fi­val szem­ben, aki az inter­ne­ten valót­lan tar­tal­mú hir­de­té­sek meg­je­len­te­té­sé­vel csal­ta ki a sér­tet­tek pénzét. 

Az elkö­ve­tő 2017 ele­jén elha­tá­roz­ta, hogy csa­lás­sal pénzt sze­rez, ezért az egyik inter­ne­tes hir­de­té­si olda­lon műsza­ki cik­ke­ket, így tele­ví­zi­ó­kat, mobil­te­le­font, gép­ko­csi alkat­ré­sze­ket, szá­mí­tó­gép alkat­részt kínált eladás­ra, de még sátor­ga­rázst és oxi­gén­pa­lac­kot is hir­de­tett úgy, hogy való­já­ban a ter­mé­kek egyi­ké­vel sem rendelkezett.

A vád­lott hir­de­té­se­i­re töb­ben jelent­kez­tek, de szá­mos alka­lom­mal elő­for­dult, hogy maga az elkö­ve­tő lépett kap­cso­lat­ba olyan sér­tet­tek­kel, akik az inter­ne­tes olda­lon sze­ret­tek volna egy-egy áru­cik­ket besze­rez­ni. A férfi ilyen­kor azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy a kere­sett ter­mék­kel ren­del­ke­zik, s azt eladás­ra kínál­ta nekik.

A vád­lott a vevők­től min­den eset­ben kérte, hogy a vétel­árat előre utal­ják el bank­szám­lá­ra, melyet az ügy tizen­öt sér­tett­je meg is tett, azon­ban a meg­vá­sá­rolt áru­cikk­hez már nem jutot­tak hozzá. A vád­lott tele­fo­non hite­get­te őket, hogy a meg­ren­delt és kifi­ze­tett ter­mé­ket elkül­di a részük­re, bár ez nem állt szándékában.

A férfi cse­lek­mé­nyé­vel az egyes sér­tet­tek­nek 10-22 ezer forint közöt­ti kárt oko­zott, míg összes­sé­gé­ben a csa­lá­sok­kal mint­egy 207.0000 forin­tot szer­zett meg.