Főoldal » Archív » Vádemelés egy internetes csaló ellen Kalocsán

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy huszon­hat éves lovas­be­ré­nyi férfi ellen, aki 2017 júni­u­sá­ban az inter­ne­ten fel­adott valót­lan hir­de­té­sek­kel kerti bútor készí­té­se ürü­gyén 60.000 forin­tot csalt ki egy solti férfitől.

A  vád sze­rint a huszon­hat éves vád­lott 2017. júni­us 6-án egy inter­ne­tes hir­de­té­si olda­lon több hir­de­tést adott fel, ame­lyek­ben fa hin­ta­ágy, pavi­lon és kerti kiülő készí­té­sét vál­lal­ta. A hir­de­tés­re 2017. júni­us 20-án egy solti férfi jelent­ke­zett, aki­nek a vád­lott valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy fából min­den­fé­le kerti dol­got tud készíteni.

Való­já­ban a vád­lott még egy­ál­ta­lán nem készí­tett kerti bútort és a célja a sér­tett „lehú­zá­sa”, pén­zé­nek meg­szer­zé­se volt. Miu­tán meg­be­szél­ték a rész­le­te­ket, abban álla­pod­tak meg, hogy a vád­lott össze­sen 283.000 forin­tért vál­lal­ja három gar­ni­tú­ra kerti kiülő elkészítését.

A vád­lott három - négy hétre vál­lal­ta a kerti búto­rok elké­szí­té­sét és kiszál­lí­tá­sát. A munka meg­kez­dé­sé­hez 60.000 forint elő­le­get kért, amit a sér­tett­nek a vád­lott élet­tár­sa bank­szám­lá­já­ra kel­lett átutal­nia. Az élet­társ nem tudott a vád­lott csa­lá­si szándékáról.

A sér­tett 2017. júni­us 22-én át is utal­ta a 60.000 forin­tos elő­le­get. Az asz­ta­los­ipa­ri szak­kép­zett­ség­gel nem bíró vád­lott azon­ban a kerti kiülők elké­szí­té­sé­hez szak­is­me­ret­tel nem ren­del­ke­zett, vala­mint szer­szám­gé­pei sem vol­tak a fa meg­mun­ká­lá­sá­hoz. Így már a hir­de­tés fel­adá­sa­kor sem állt szán­dé­ká­ban a kiülők elké­szí­té­se, erre reá­lis lehe­tő­sé­ge sem volt.

Az elő­leg átuta­lá­sa után egy hónap­pal a vád­lott még azzal hite­get­te a sér­tet­tet, hogy az elké­szült búto­ro­kat más­nap leszál­lít­ja, majd tele­fo­non is elér­he­tet­len­né vált. A vád­lott a kicsalt elő­le­get nem fizet­te vissza a sér­tett­nek, aki kérte a csa­lás­sal oko­zott kár megtérítését.

A sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.