Főoldal » Archív » Vádemelés egy internetes csaló ellen

A vád­lott 2013. ápri­lis 4. és 2013. novem­ber 6. napja között külön­bö­ző fel­hasz­ná­ló­ne­ve­ken – fik­tív neve­ket és lakó­he­lye­ket meg­ad­va – hir­de­tett az inter­net egy apró­hir­de­té­si olda­lán Ipho­ne típu­sú tele­fon­ké­szü­lé­ke­ket. A vád­lott a sér­tet­tek részé­re a fele­sé­ge nevén lévő, vele közö­sen hasz­nált bank­szám­la­szá­mot adta meg, mely­re a tele­fo­nok vétel­árá­nak és a szál­lí­tás költ­sé­ge­i­nek átuta­lá­sát előre kérte. A pénzt több eset­ben meg­kap­ta, de a tele­fo­no­kat sosem küld­te el.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Vád­eme­lés egy inter­ne­tes csaló ellen