Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés egy italbolti rablás ügyében

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 38 éves kever­me­si fér­fi­val szem­ben, aki 2018 októ­be­ré­ben az álta­la lopott kon­zer­vek meg­tar­tá­sa érde­ké­ben alkal­ma­zott erő­sza­kot egy kever­me­si italboltban. 

A vád­lott rend­sze­res ven­dé­ge volt egy kever­me­si ital­bolt­nak, ahol több eset­ben elő­for­dult, hogy nem szol­gál­ták ki, mivel ittas álla­pot­ban köte­ke­dett. A vád­lott 2018. októ­ber 29-én este fél 7 körül ismét ittas álla­pot­ban jelent meg az ital­bolt­ban, ezért a pul­tos nő nem szol­gál­ta ki. A vád­lott a sér­tet­tet szi­dal­maz­ni kezd­te, majd ami­kor a kiszol­gá­ló hátat for­dí­tott neki, a ven­dég­tér­ben lévő hűtő­ből kivett egy üveg sört, azt a fogá­val kinyit­va fogyasz­ta­ni kezd­te, ille­tő­leg a pult­ra kihe­lye­zett kész­étel kon­zer­vek közül 10 db-ot elvett, a fel­ső­ru­há­za­ta alá rej­tett, majd távoz­ni készült. A kiszol­gá­ló fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy a kon­zer­ve­ket fizes­se ki vagy tegye vissza, azon­ban a vád­lott a fel­szó­lí­tást figyel­men kívül hagy­va a kon­zer­vek­kel távo­zott. A kiszol­gá­ló utá­na­ment, az épü­let előtt meg­pró­bál­ta össze­szed­ni a vád­lott által leej­tett kon­zer­ve­ket, de a vád­lott ennek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben leg­alább három­szor ellök­te, egy eset­ben pedig a sér­tett kezét az ital­bolt falá­hoz ütöt­te. Ezek után a sér­tett vissza­sza­ladt az ital­bolt­ba, annak ajta­ját magá­ra zárta és segít­sé­get kért. A vád­lott végül 4 db kon­zer­vet vitt el magá­val 1.760.-Ft értékben.

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tott fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja; az irány­adó bün­te­té­si tétel 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült több, mint 100.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Bat­to­nyai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.