Főoldal » Archív » Vádemelés egy Kab-hegy környéki orvvadásszal szemben

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség orv­va­dá­szat, lopás, vala­mint lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés miatt emelt vádat egy 45 éves férfi ellen, aki Pula és Öcs köz­sé­gek kör­nyé­kén enge­dély nél­kül vadá­szott, majd a kilőtt álla­tok húsát fel­dol­goz­ta, a tró­fe­á­kat pedig a laká­sá­ban helyez­te el. 

A vád­irat sze­rint a vadász­vizs­gá­val ren­del­ke­ző elkö­ve­tő nem volt tagja vadász­tár­sa­ság­nak, de ese­ten­ként bér­ki­lö­vést vég­zett, illet­ve meg­hí­vás alap­ján vadá­szott. Mind­eh­hez egy golyós és egy söré­tes vadász­fegy­vert tarthatott.

A vád­lott­nak így a lakó­he­lye köze­lé­ben lévő vadász­te­rü­let­re sem volt enge­dé­lye, mely­hez képest ott több­ször lőtt ki vada­kat. Annak érde­ké­ben, hogy az álla­to­kat oda­csal­ja, 2016 nya­rán vad­ete­tőt léte­sí­tett, és saját les­he­lyet is kiala­kí­tott. A férfi 2017 nya­rá­ig a vadász­te­rü­le­ten három vad­kant, két vad­disz­nót és egy muf­lon­kost lőtt, mellyel a sér­tett tár­sa­ság­nak 1 550 000 forint kárt oko­zott. A vad­disz­nók húsát fel­dol­goz­ta és érté­ke­sí­tet­te, míg a muf­lon­nak a tró­fe­á­ját tulaj­do­ní­tot­ta el. Ezt meg­elő­ző­en volt olyan eset, hogy a vád­lott egy más által fris­sen kilőtt, 350 000 forint érté­kű muf­lont tulaj­do­ní­tott el a vadászterületről.

A vád­lott 2017 máju­sá­ban, Öcs hatá­rá­ban egy vál­lán pus­ká­val gya­log­ló isme­ret­len­re figyelt fel, s látta, amint a férfi a fegy­vert elrej­ti. A vád­lott a rej­tek­he­lyen egy táv­cső­vel fel­sze­relt vadász­pus­kát és néhány lőszert talált, melye­ket később haza­vitt magá­val. A vadász­fegy­vert még 2010 októ­be­ré­ben egy érdi lakás­ból tulaj­do­ní­tot­ták el, s annak sorsa a vád­lot­tól tör­tént lefog­la­lá­sá­ig isme­ret­len volt. Az elkö­ve­tő a vadász­pus­ka és a lősze­rek tar­tá­sá­ra nem ren­del­ke­zett enge­déllyel, miként nem volt enge­dé­lye a ház­ku­ta­tás során elő­ke­rült pisz­toly­töl­té­nyek­re sem.