Főoldal » Hírek » Vádemelés egy kábítószer-kereskedő házaspár ellen- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 41 éves férfi, vala­mint 45 éves házas­tár­sa ellen, aki­ken túl az ügy­ben kisebb mennyi­sé­gű kábí­tó­szer keres­ke­del­me, bir­tok­lá­sa, illet­ve kábítószer-fogyasztás miatt nyolc továb­bi sze­méllyel szem­ben is vád­eme­lés­re került sor. 

A vád­irat sze­rint a házas­pár a négy kis­ko­rú gyer­me­kük­kel 2018 júli­u­sá­ban köl­tö­zött Vár­pa­lo­tá­ra, ahol szep­tem­ber­től, a követ­ke­ző év júli­u­sá­ban tör­tént elfo­gá­su­kig rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, tovább­ér­té­ke­sí­tés cél­já­ból jelen­tős mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát, speed port és exsta­sy tab­let­tát sze­rez­tek meg és kész­le­tez­tek, majd azt Vár­pa­lo­tán for­ga­lom­ba hozták. 

A kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sét kez­det­ben a férj végez­te, majd 2018 őszé­től abban már a fele­sé­ge is köz­re­mű­kö­dött. A férfi havon­ta egy-két alka­lom­mal nagyobb tétel­ben besze­rez­te a kábí­tó­szert, melyet ezután kész­le­te­zett és Vár­pa­lo­ta terü­le­tén, jel­lem­ző­en bok­ros terü­le­te­ken, zacs­kók­ban tárol­va elrej­tett, a kábí­tó­szer napi szin­tű áru­sí­tá­sát pedig a fele­sé­gé­nek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel foly­tat­ta. A férfi egyéb­ként az anya­gi haszon növe­lé­se érde­ké­ben az eladás­ra szánt speed port kof­fe­in­nel és más szer­rel, míg a mari­hu­á­nát úti­fű­vel, illet­ve orvo­si zsá­lyá­val kever­te. Fele­sé­ge a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sén túl, annak kimé­ré­sé­ben, por­ci­ó­zá­sá­ban is közreműködött.

A kábí­tó­szer meg­vá­sár­lá­sa érde­ké­ben a vevők vet­ték fel a kap­cso­la­tot a vád­lot­tak­kal, majd a meg­be­szélt helyen és idő­pont­ban talál­koz­tak. Vol­tak olyan ese­tek, ami­kor a nő a kábí­tó­szert a 15 éves gyer­me­ké­vel küld­te le az utcán vára­ko­zó vevő­jé­nek, más­kor a 11 éves gyer­me­ke jelen­lé­té­ben bonyo­lí­tot­ta a szer adás­vé­te­lét, illet­ve a kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó tás­kát a tet­ten­érés elke­rü­lé­se érde­ké­ben a 11 éves gyer­me­ké­nek adta át, és a kis­lány nad­rág­já­nak zse­bé­be kipor­ci­ó­zott mari­hu­á­nát is rejtett.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a házas­pár­ral szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tást, vala­mint a bűn­cse­lek­ménnyel meg­szer­zett, fejen­ként mint­egy 570 000 forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott. Arra figye­lem­mel, hogy az asszony cse­lek­mé­nyé­vel a kis­ko­rú gyer­me­kei testi és erköl­csi fej­lő­dé­sét is veszé­lyez­tet­te, a még jelen­leg is csak 13 éves gyer­mek vonat­ko­zá­sá­ban az ügyész­ség indít­ványt tett az anya szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­sé­re. Az ügyész­ség az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­sük ese­té­re a fér­fi­val szem­ben 18, míg fele­sé­gé­vel szem­ben 17 év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát tart­ja indokoltnak.