Főoldal » Hírek » Előállították, termesztették, és kereskedtek is a kábítószerrel – rendőrségi videóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy har­min­cas éve­i­ben járó kapos­vá­ri fér­fi­val és öt tár­sá­val szem­ben. Az elkö­ve­tők bűn­szö­vet­sé­get alkot­va állí­tot­tak elő, ter­mesz­tet­tek és keres­ked­tek kábí­tó­sze­rek­kel, de fogyasz­tot­ták is azokat.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a kábí­tó­szer keres­ke­dői háló­zat csú­csán a har­min­cas éve­i­ben járó, bün­te­tett elő­éle­tű kapos­vá­ri férfi állt. Ő 2022-2023 már­ci­u­sa között több sze­mély­től szer­zett be kábí­tó­szert, dön­tő­en érté­ke­sí­tés, kisebb mér­ték­ben saját hasz­ná­lat cél­já­ból. A vád­lott az amfe­ta­mint saját maga állí­tot­ta elő, mely­hez egy Buda­pes­ten bérelt rak­tár­ban tárolt prés­gé­pet hasz­nált a töm­bö­sí­tés­hez, tömö­rí­tés­hez. A vád­lott a bir­to­ká­ban lévő kábí­tó­sze­rek­ből három tár­sá­nak is érté­ke­sí­tett, mely­nek mennyi­sé­ge közel 400-szorosan meg­ha­lad­ta a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, azaz külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű volt. Ebből több mint 3,5 mil­lió forint bevé­tel­re tett szert. A vád­lott­nak emel­lett a tár­sai több helyen – így a laká­suk­ban, vagy az álta­luk bérelt rak­tár­ban – rej­tek­he­lyet is biz­to­sí­tot­tak a dro­gok tárolásához.

A vád­lott társa volt egy tata­bá­nyai férfi, aki a tőle vásá­rolt kábí­tó­sze­re­ket az álta­la lakott ingat­la­non talál­ha­tó lakó­ko­csi­ban tar­tot­ta. A férfi a drog­ból a mun­ka­tár­sai, alkal­ma­zot­tai részé­re ellen­ér­ték nél­kül adott át kábí­tó­szert, míg isme­ret­len üzlet­tár­sai részé­re ellen­ér­ték fejé­ben érté­ke­sí­tet­te azt. A két férfi között olyan szo­ros barát­ság ala­kult ki, hogy a kapos­vá­ri férfi az amfe­ta­mint beszer­zé­si áron, míg a koka­int barát­sá­guk­ra tekin­tet­tel ellen­ér­ték nél­kül adta tet­tes­tár­sá­nak, aki a fenn­ál­ló bizal­mi viszony alap­ján saját hasz­ná­lat­ra bár­mi­kor magá­hoz vehe­tett a nála rak­tá­ro­zott drog­ból, ami­nek a mennyi­sé­gét min­den eset­ben lemér­te és fel­ír­ta, majd elszá­molt vele.

A kapos­vá­ri fér­fi­tól vásár­ló két másik vád­lott szin­tén nagyobb mennyi­ség­ben keres­ke­dett a dro­gok­kal, egyi­kük­nek továb­bá saját kan­na­bisz ültet­vé­nye is volt a csa­lá­di házá­ban, a leszü­re­telt növé­nyek­ből - az érté­ke­sí­tés­re szánt ada­gon felül -  még vajat és kábí­tó­sze­res süte­ményt is készített.

Az ügyész­ség emel­lett vádat emelt két - az érté­ke­sí­té­si lánc alsóbb szint­jén álló - somo­gyi fér­fi­val szem­ben is. Ők saját isme­ret­sé­gi körük­ben keres­ked­tek kábí­tó­szer­rel. Egyik­nek még kábí­tó­szer­től bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt is felel­nie kell.

A kábítószer-kerekedő háló­zat­ra a Somogy Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói 2023 már­ci­u­sá­ban csap­tak le, az akció ered­mé­nye­ként a vád­lot­tak közül négyen kerül­tek letar­tóz­ta­tás­ba, míg ötö­dik tár­suk kezén 2023 októ­be­ré­ben kat­tant a bilincs.

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség a szer­te­ága­zó, szá­mos kábítószer-fogyasztót is érin­tő nyo­mo­zás során vala­mennyi vád­lot­tal egyez­sé­get kötött, akik közül a négy, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő vád­lott az ügyész­ség 5 és 7 év közöt­ti bör­tön­bün­te­tés­re vonat­ko­zó egyez­sé­gi aján­la­tát elfo­gad­ta, és beis­me­rő val­lo­mást tettek.

Az egyez­ség alap­ján tör­tént vád­eme­lés alap­ján az ügy­ben a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék fog határozni.

A vád­lot­tak elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/sajtotajekoztaton-szamoltak-be-a-nyomozas