Főoldal » Archív » Vádemelés egy kerékpárost kirabló férfi ellen Kiskunhalason

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 26 éves kis­kun­ha­la­si férfi ellen, aki 2017. szep­tem­ber 22-én Kis­kun­ha­la­son ello­pott egy kész­pénzt tar­tal­ma­zó tás­kát egy kerék­pá­ros­tól, majd a táska meg­tar­tá­sa érde­ké­ben meg­fe­nye­get­te a sértettet.

A vád­lott 2017. szep­tem­ber 22-én este Kis­kun­ha­la­son cél­ta­la­nul kerék­pá­ro­zott, ami­kor meg­lá­tott egy szin­tén bicik­li­vel hala­dó nőt. A sér­tett kerék­pár­já­nak hátsó kosa­rá­ban egy női táska volt. A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy a tás­kát ellop­ja és az abban lévő kész­pénzt megszerzi.

A vád­lott ezért követ­ni kezd­te a sér­tet­tet, majd miu­tán utol­ér­te, a kerék­pár­ja hátsó kosa­rá­ból kikap­ta a tás­kát. Miu­tán a sér­tett ész­re­vet­te a lopást, a táska vissza­szer­zé­se érde­ké­ben a vád­lott után haj­tott. Ami­kor utol­ér­te, fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy adja vissza a táskát.

A vád­lott ekkor a sér­tett meg­fé­lem­lí­té­se és a lopott táska meg­tar­tá­sa érde­ké­ben azzal fenye­get­te meg a sér­tet­tet, hogy kés­sel meg­szur­kál­ja őt. A nő ettől nagyon meg­ijedt és a fenye­ge­tés hatá­sá­ra fel­ha­gyott az üldö­zés­sel. A vád­lott ekkor a tás­ká­ból kivet­te a sér­tett pénz­tár­cá­ját benne mint­egy 1.000,-Ft apró­pénz­zel, a tás­kát pedig a föld­re dobta és elme­ne­kült a helyszínről.

A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár az eljá­rás során nem térült meg. A rend­őrök a fér­fit a rab­lás után 3 nap­pal elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

A rab­lás miatt már bün­te­tett, külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy az oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re is köte­lez­ze a bíró­ság. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.