Főoldal » Archív » Vádemelés egy késelő nigériai férfival szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy Sze­ge­den tanu­ló nigé­ri­ai egye­te­mis­tá­val szem­ben, aki meg­szúr­ta hon­fi­tár­sát 2016. év tavaszán.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. ápri­lis 5-én a kora esti órák­ban egy egye­te­mis­ták által is láto­ga­tott szó­ra­ko­zó­he­lyen össze­ve­szett hon­fi­tár­sá­val azon, hogy melyi­kük fizes­se ki az elfo­gyasz­tott ita­lo­kat. Ennek során a vád­lott a tár­sát meg­ütöt­te és elvet­te tőle a kész­pén­zét azzal az indok­kal, hogy az fede­zi az ital­fo­gyasz­tás rá eső részét.

Ezt köve­tő­en a vád­lott egy másik szó­ra­ko­zó­hely­re távo­zott, ahol foci­meccset nézett egy nagyobb tár­sa­ság­gal, de ott ismét szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik honfitársával.

A szó­vál­tás oka az volt, hogy a vád­lott magá­hoz vette isme­rő­se irat­tár­cá­ját, ame­lyet ő a szó­ra­ko­zó­he­lyen hagyott  benne okmá­nyok­kal, kész­pénz­zel és egyéb okira­tok­kal együtt. Ami­kor ezt isme­rő­se szóvá tette felé, akkor a vád­lott ezt leta­gad­ta és el akar­ta hagy­ni a vendéglőt.

Ezt köve­tő­en ala­kult ki közte és a tárca tulaj­do­no­sa között vita, majd lök­dö­ső­dés, amely a nyílt utcán is foly­ta­tó­dott. Késő este a vád­lott lát­szó­lag elment a hely­szín­ről és az isme­rő­se is vissza­in­dult a szó­ra­ko­zó­hely­re. Ezt kihasz­nál­va a vád­lott elő­vett egy össze­csuk­ha­tó zseb­kést, vissza­sza­ladt és a hon­fi­tár­sát hátba szúr­ta. A szú­rás a jobb lapoc­ka­tá­jé­kon érte a fér­fit, aki ennek követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, őt súlyos, élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban kór­ház­ba szál­lí­tot­ták és orvo­si ellá­tás­ban részesítették.

A vád­lott a hely­szín­ről elme­ne­kült, a rend­őrök később elő­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vették.

A főügyész­ség a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­vel, vala­mint lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, a vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog  határozni.