Főoldal » Hírek » Vádemelés egy késsel fenyegetőző sofőr ellen- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a kami­on­so­főrt, aki egy köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus után kést rán­tott, és azzal fenye­get­te a másik jármű vezetőjét.

A vád­irat sze­rint az 58 éves férfi 2021. már­ci­us 5-én kora dél­után teher­au­tó­val köz­le­ke­dett a 8-as főúton Vár­pa­lo­ta felé, ami­kor egy másik teher­au­tó meg­előz­te, benne három utassal.

Az elő­zés­ből azon­ban vita támadt, mely­nek során a vád­lott muto­gat­ni kez­dett. Végül a leál­ló­sáv­ban mind­ket­ten meg­áll­tak és kiszáll­tak a jár­mű­ve­ik­ből. A vád­lott a nála lévő 15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést kivet­te a tok­já­ból, s miu­tán oda­ment a másik sofőr­höz, annak ruhá­ját meg­ra­gad­ta, majd a kés­sel szúró moz­du­la­to­kat téve, meg­ölés­sel fenye­get­te. Ekkor a sér­tett által veze­tett jár­mű­ből kiszállt az egyik utas és ráki­ál­tott a vád­lott­ra, aki erre elen­ged­te a sér­tet­tet, de tovább fenyegetőzött.

A fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, és a nyo­mo­zás során lefog­lalt kés elkob­zá­sát is indítványozta.