Főoldal » Archív » Vádemelés egy légibalesetet okozó pilótával szemben

A légi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a repülőgép-pilótával szem­ben, aki 2019 augusz­tu­sá­ban egy ult­ra­könnyű repü­lő­gép­pel vég­zett séta­re­pü­lé­sük köz­ben uta­sá­val együtt a föld­nek csapódott. 

A vád­irat sze­rint az 57 éves férfi hor­vát állam­pol­gár­sá­gú uta­sá­val tar­tott séta­re­pü­lést a Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta mel­let­ti repü­lő­tér felett, azon­ban a szük­sé­ges 200 méter­nél jóval ala­cso­nyab­ban, 40-50 méte­res magas­ság­ban haj­tott végre egy manő­vert, melyet köve­tő­en a fel­lé­pő szél ereje és irá­nya miatt már nem tudott fel­emel­ked­ni, hir­te­len süllyed­ni kez­dett, majd orrá­nál fogva a föld­nek csa­pó­dott. A bal­eset követ­ke­zé­ben a repü­lő­gép lég­csa­var­ja kitö­rött és motor­ja kigyulladt.

A repü­lő­ből a piló­ta és az utas is sér­tet­le­nül ki tudott száll­ni, ám a gép ezután rövid idő alatt tel­je­sen kiégett.

Az ügyész­ség a piló­tá­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság felé.