Főoldal » Hírek » Vádemelés egy letéti pénzzel zsonglőrködő ügyvéd ellen -a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Jelen­tős érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség azzal a Veszp­rém megyei ügy­véd­del szem­ben, aki 2014-ben, az ügy­vé­di tevé­keny­sé­ge során letét­ként rábí­zott pénz­össze­get jog­ta­la­nul használta.

A vád­irat sze­rint az ügy­véd 2014 októ­be­ré­ben egy ingat­lan adás­vé­te­li szer­ző­dést készí­tett, mely­nek kap­csán a vevő a meg­vá­sá­rolt ingat­la­nok teher­men­te­sí­té­se érde­ké­ben 11 mil­lió forin­tot helye­zett ügy­vé­di letét­be a vád­lott­nál, aki a pénzt kizá­ró­lag erre a célra hasz­nál­hat­ta volna fel.

A vád­lott ezzel szem­ben az össze­get a saját érték­pa­pír­szám­lá­já­ra utal­ta, s abból befek­te­té­si jegye­ket vásá­rolt, majd 2015. ele­jén az érték­pa­pír­szám­lá­ról össze­sen 8,1 mil­lió forin­tot utalt át egy, a hoz­zá­tar­to­zó­ja által vásá­rolt ingat­lan vételáraként.

Az ügy­véd 2017 feb­ru­ár­já­ban a letét­tel kap­cso­la­tos meg­bí­zás rész­tel­je­sí­té­se­ként mint­egy 1,6 mil­lió forin­tot átutalt az adó­ha­tó­ság­nak, majd a meg­bí­zás meg­szű­né­sét köve­tő­en, 2019 októ­be­ré­ben közel 8,1 mil­lió forin­tot utalt vissza a lete­vő­nek. A vád­lott a pénz­össze­get akként szá­mol­ta ki, hogy a meg­ha­tá­ro­zott célra for­dít­ha­tó letét össze­gé­ből a saját meg­bí­zá­si díját és annak áfá­ját is levonta.

A leté­ti pénz­zel a lete­vő írás­be­li hoz­zá­já­ru­lá­sa nél­kül saját­ja­ként ren­del­ke­ző ügy­véd az enge­dély nél­kü­li hasz­no­sí­tás­sal mint­egy 116 000 forin­tos tisz­ta árfo­lyam­nye­re­ség­re tett szert.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indít­ványt a bíró­ság­nak azzal, hogy a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, és hatá­ro­zott időre tilt­sa el az ügy­vé­di tevé­keny­ség gyakorlásától.