Főoldal » Archív » Vádemelés egy medgyesegyházi motoros-baleset ügyében

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 27 éves csong­rá­di fér­fi­val szem­ben, aki autó­já­val egy motor­ral ütkö­zött, amely­nek utasa – egy 17 éves lány – mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got szen­ve­dett el.

A vád­lott 2017. júli­us 22-én 17 óra körül egy sze­mély­gép­ko­csi­ból és egy után­fu­tó­ból álló jár­mű­sze­rel­vényt vezet­ve köz­le­ke­dett a 4429-es számú úton lakott terü­le­ten kívül, Med­gyes­egy­há­za felől Med­gyes­bo­dzás irá­nyá­ba. Hala­dá­sa köz­ben nem tar­tott meg­fe­le­lő köve­té­si távol­sá­got az előt­te, vele azo­nos irány­ban hala­dó autó mögött, amely balra kívánt kanya­rod­ni, emi­att las­sí­tott, majd meg­állt, hogy a szem­ből érke­ző jár­mű­nek elsőbb­sé­get adjon. Ami­kor a vád­lott az előt­te hala­dó gép­ko­csi las­sí­tá­sát, meg­ál­lá­sát ész­lel­te, azért, hogy az ütkö­zést elke­rül­je, vész­fé­ke­zett, és balra kor­mány­zott. Eköz­ben áttért a menet­irány sze­rin­ti bal oldal­ra, ahol össze­üt­kö­zött a vele szem­ből érke­ző motor­ke­rék­pár­ral. A bal­eset követ­kez­té­ben a motor­ke­rék­pár veze­tő­je súlyos fej-, mellkas- és láb­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, míg a motor­ke­rék­pár utasa, egy 17 éves lány olyan súlyos láb­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy nála mara­dan­dó fogya­té­kos­ság ala­kult ki, amely állandósult.

A vád­lott meg­szeg­te a KRESZ 27. § (1) bekez­dés­ben fog­lal­ta­kat, mely sze­rint jár­mű­vel másik jár­mű­vet csak olyan távol­ság­ból sza­bad követ­ni, mely ele­gen­dő ahhoz, hogy az elől hala­dó jármű mögött – ennek hir­te­len féke­zé­se ese­té­ben is – meg lehes­sen állni.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja; az irány­adó bün­te­té­si tétel 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Bat­to­nyai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.

A hely­szí­ne­lés során készült rend­őr­sé­gi fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/a-figyelmetlenseg-eredmenye-sulyos