Főoldal » Archív » Vádemelés egy mezőhegyesi halálos baleset ügyében - a kerékpárral közlekedő anya és lánya volt a sérett

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 19 éves tót­kom­ló­si fér­fi­val szem­ben, aki 2016. júni­us ele­jén Mező­he­gyes kül­te­rü­le­tén elütött két kerék­pá­ros nőt, egy anyát és a lányát; az édes­anya a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott, a lánya pedig élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2016. júni­us 11. nap­ján 04 óra 30 perc körü­li idő­ben egy sze­mély­gép­ko­csit vezet­ve köz­le­ke­dett Mező­he­gyes lakott terü­le­tén kívül, a 4427-es számú úton Mező­he­gyes felől Tót­kom­lós irá­nyá­ba. Hala­dá­sa köz­ben a 29 km + 478 m útszel­vény­ben, egye­nes vonal­ve­ze­té­sű útsza­ka­szon úgy előz­te meg az előt­te, vele azo­nos irány­ban az úttest menet­irány sze­rin­ti jobb olda­li szé­lén egy­más mel­lett kerék­pár­ral köz­le­ke­dő sér­tet­te­ket, hogy eköz­ben nem tar­tott meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got, s mind­ket­tő­jü­ket elütötte.

Mind­két sér­tett a KRESZ elő­írá­sá­nak meg­fe­le­lő­en lát­ha­tó­sá­gi mel­lényt viselt, kerék­pár­juk műkö­dő (vil­lo­gó) ledes vilá­gí­tás­sal ki volt vilá­gít­va. A vád­lott már 400 méter­ről ész­lel­te az előt­te hala­dó kerék­pá­ro­so­kat. Az egy­más mel­lett hala­dó kerék­pá­ro­sok a 6 méter szé­les úttest­ből 2 métert fog­lal­tak el, más jár­mű­for­ga­lom nem volt, így az elő­zés biz­ton­sá­gos oldal­tá­vol­ság­gal vég­re­hajt­ha­tó lett volna.

A bal­eset követ­kez­té­ben az idő­sebb nő olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott. A fia­ta­labb nő túl­él­te a bal­ese­tet, de élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett; nála gyó­gyu­lá­sát köve­tő­en mara­dan­dó fogya­té­kos­ság és súlyos egész­ség­rom­lás kiala­ku­lá­sa valószínűsíthető.

A vád­lott meg­szeg­te a KRESZ 34.§ (1) bekez­dés d.) pont­já­ban fog­lal­ta­kat, amely sze­rint előz­ni abban az eset­ben sza­bad, ha az elő­zés során a meg­elő­zen­dő jármű mel­lett meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got lehet tartani.

 A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja; az irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült több, mint 450.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Bat­to­nyai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.