Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Vádemelés egy moldáv embercsempésszel szemben- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a mol­dáv fér­fi­val szem­ben, aki idén nyá­ron négy ille­gá­lis határ­át­lé­pő Auszt­ri­á­ba tör­té­nő csem­pé­szé­sé­ben álla­po­dott meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júni­us 12-én éjfélt vala­mi­vel meg­elő­ző­en vett fel Kis­zom­bor tér­sé­gé­ben négy -magát szír állam­pol­gár­nak nevező- sze­mélyt az autó­já­ba, akik azt meg­elő­ző­en a magyar-román határ­sza­ka­szon, a zöld­ha­tá­ron lép­tek be Magyar­or­szág terü­le­té­re. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők Szer­bi­á­ban, a kani­zsai mene­kült­tá­bor­ban ismer­ked­tek meg ember­csem­pé­szek­kel, akik vál­lal­ták, hogy segít­sé­get nyúj­ta­nak nekik abban, hogy Magyar­or­szá­gon keresz­tül Auszt­ri­á­ba jus­sa­nak. Ennek érde­ké­ben elkí­sér­ték őket az zöld­ha­tár­hoz, GPS-koordinátákkal lát­ták el abból a cél­ból, hogy az ille­gá­lis határ­át­lé­pést köve­tő­en hol fogja várni őket a vád­lott által veze­tett személygépkocsi.

Rövid­del azután, hogy az ille­gá­lis határ­át­lé­pők beszáll­tak az autó­ba a kiszom­bo­ri határ­ren­dé­szek ellen­őriz­ték a sze­mély­gép­ko­csit, ame­lyet a vád­lott veze­tett. Őt elő­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték. A négy ember, aki­ket a vád­lott szál­lí­tott, nem ren­del­ke­zett a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi feltételekkel.

A Makói Járá­si Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.