Főoldal » Archív » Vádemelés egy nemzetközi embercsempész bűnszervezettel szemben

A Bajai Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy oszt­rák és egy román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­vel szem­ben, akik egy Koszo­vó­ban élő szerb tár­suk­kal együtt össze­han­golt bűnö­zői cso­por­tot működ­tet­tek, amely­nek célja a zöld­ha­tá­ron ille­gá­li­san átjut­ta­tott kül­föl­di­ek Auszt­ri­á­ba szál­lí­tá­sa volt.

Az 51 éves oszt­rák férfi és 42 éves társa egy Koszo­vó­ban élő szerb tár­suk­kal együtt 2015 novem­be­ré­től elfo­gá­su­kig, 2016 már­ci­u­sá­ig olyan bűn­szer­ve­ze­tet működ­tet­tek, amely­nek célja az volt, hogy a zöld­ha­tá­ron ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re átjut­ta­tott mig­rán­so­kat anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben Auszt­ri­á­ba szál­lít­son. Az 51 éves fér­fi­nek 10.000,- euró össze­gű tar­to­zá­sa volt a bűnö­zői cso­por­tot Koszo­vó­ból irá­nyí­tó tár­suk felé, mely adós­sá­got a férfi, az ille­gá­lis határ­át­lé­pők tovább­szál­lí­tá­sá­val tör­lesz­tet­te. Ő szer­vez­te be a román tár­su­kat is, aki­vel ele­in­te fel­vált­va végez­ték a szál­lí­tá­so­kat, illet­ve az azt biz­to­sí­tó fel­ve­ze­tést. Jel­lem­ző­en az éjsza­kai órák­ban vet­ték fel Ásott­hal­mon, Doma­szé­ken vagy Bács­szent­györ­gyön a határt meg nem enge­dett módon átlé­pő uta­sa­i­kat, majd koszo­vói tár­suk uta­sí­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en, vele tele­fo­non folya­ma­to­san egyez­tet­ve Auszt­ri­á­ba mentek.

Egyik alka­lom­mal a hely­szí­ni rend­őri jelen­lét miatt nem tud­ták az előre egyez­te­tett idő­pont­ban fel­ven­ni a mig­rán­so­kat. A bűnö­zői cso­port a lebu­ká­sá­ig hat szál­lí­tást vég­zett. Az utol­só szál­lí­tás­hoz egy 25 éves szerb nőt is beszer­vez­tek, aki a szál­lí­tá­so­kat irá­nyí­tó koszo­vói tár­suk­kal együtt, külön gép­jár­mű­ben fel­ve­ze­tő­ként a szál­lí­tást biz­to­sí­tot­ta. A cso­port sofőr­ként egy 28 éves román fér­fit is beszer­ve­zett, aki a bűn­szer­ve­zet román tag­já­val együtt 2016. már­ci­us 25-én éjjel Bács­szent­györ­gyön 10 koszo­vói és egy török-kurd állam­pol­gárt vett fel. Rövid­del ezután elfog­ták őket, így az utol­só szál­lí­tás meghiúsult.

Az ille­gá­lis mig­rán­sok a hatá­ron meg nem enge­dett módon tör­té­nő átjut­ta­tá­su­kért, és Auszt­ri­á­ba tör­té­nő tovább­szál­lí­tá­su­kért fejen­ként 1.000-1.300,- Eurot fizettek.

Az ügyész­ség az oszt­rák és a román fér­fit vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja, míg alkal­mi tár­sa­i­kat az ember­csem­pé­szés eny­héb­ben minő­sü­lő bűn­tet­té­vel. A bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­val szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A kül­föl­di vád­lot­tak ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.