Főoldal » Hírek » Vádemelés egy nógrádi emberkereskedő ellen - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy nóg­rá­di férfi ellen, aki amel­lett, hogy Bécs­ben pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tett egy nőt, Sal­gó­tar­ján­ban barát­nő­jét is terrorizálta.

A vád­irat sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó fér­fit 2020 augusz­tu­sá­ban Sal­gó­tar­ján­ban fel­ke­res­te egy nőis­me­rő­se, szál­lást és segít­sé­get kérve tőle. A férfi egy pan­zi­ó­ba vitte, aján­dé­ko­kat vett és modell­mun­kát ígért neki, majd Bécs­be szál­lí­tot­ta, ahol a beígért munka helyett a kiszol­gál­ta­tott nőnek a férfi nőis­me­rő­se által bérelt lakás­ban pén­zért sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket kel­lett végez­nie. Az ezért kapott pénzt át kell adnia a fér­fi­nak, aki ekkor már azzal fenye­get­te a nőt, hogy ha nem haj­lan­dó a tevé­keny­sé­get végez­ni, akkor kive­ri a foga­it, vagy megöli.

A sér­tet­tet a lakás­ban fogva tar­tot­ták, a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyát pedig ket­té­tör­ték, hogy ne utaz­has­son haza. A nő azon­ban egy alkal­mas pil­la­nat­ban meg­szö­kött, és egy olyan presszó­ban kért segít­sé­get, ahol magya­rok is dol­goz­tak. A férfi itt is keres­te, és erő­szak­kal vissza akar­ta őt vinni, ezt azon­ban a dol­go­zók meg­aka­dá­lyoz­ták, így a sér­tett hazatérhetett.

A vád sze­rint a férfi a saját élet­tár­sát is folya­ma­to­san ter­ro­ri­zál­ta: 2020 ele­jé­től fenye­ge­té­sek­kel kény­sze­rí­tet­te az őt elhagy­ni szán­dé­ko­zó nőt, hogy vele marad­jon, továb­bá a nagy­szü­le­i­vel, kis­ko­rú gyer­me­ke­i­vel való kap­cso­lat­tar­tá­sát aka­dá­lyoz­ta, az ő bán­tal­ma­zá­suk­kal, vala­mint a sér­tett meg­ölé­sé­vel is fenye­ge­tő­zött. Több­ször tény­le­ge­sen is bán­tal­maz­ta a nőt, volt, hogy aka­ra­ta elle­né­re levág­ta a haját, más­kor a lába­it pen­gé­vel vágta meg.

2021-ben a gya­nú­sí­tott meg­kér­te egy éppen velük lakó barát­nő­jét, hogy vide­óz­za le az élet­tár­sát, akit arra kény­sze­rí­tett, hogy tegyen úgy, mint­ha kábí­tó­szert por­ci­óz­na ki.  A férfi a fel­vé­tel nyil­vá­nos­ság­ra hozá­sá­val és a rend­őr­ség­re, vala­mint a gyám­ha­tó­ság­ra eljut­ta­tá­sá­val is fenye­get­te a nőt, ha elhagy­ná őt. Ugyan­ez­zel a fel­vé­tel­lel az azt készí­tő nő is zsa­rol­ta a sér­tet­tet, ő azon­ban éppen azért, hogy köl­töz­zön el, mert külön­ben a vide­ót eljut­tat­ja a gyermekvédelemnek.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség mind­két ügy­ben vádat emelt, a férfi ellen ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, okirat­tal vissza­élés és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te, míg a bécsi isme­rő­sé­vel szem­ben pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­se, a vide­ót készí­tő nő ellen pedig kény­sze­rí­tés miatt. Indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tör­vény­szék a fér­fit és tár­sát sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg a vide­ót készí­tő – bün­tet­len elő­éle­tű – nőt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélje.