Főoldal » Archív » Vádemelés egy önbíráskodó testvérpár ellen Kiskunhalason

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 38 éves és egy 30 éves tom­pai férfi ellen, akik 2019 feb­ru­ár­já­ban Tom­pán egy köz­le­ke­dé­si bal­eset miatt pénzt köve­tel­tek egy idős fér­fi­től, ölés­sel fenye­get­ték, egyi­kük több­ször meg is ütöt­te a sér­tet­tet.

A 38 és 30 éves vád­lot­tak - akik test­vé­rek - 2019. feb­ru­ár 22-én dél­után Tom­pán egy autó­val köz­le­ked­tek, ami­kor neki­üt­köz­tek egy előt­tük elha­la­dó gép­ko­csi­nak. Az elha­la­dó jár­mű­vet egy 70 éves férfi vezet­te.

Az ütkö­zés után a vád­lot­tak kiszáll­tak az autó­ból és becs­mé­rel­ni, illet­ve lök­dös­ni kezd­ték az idős fér­fit. A test­vér­pár sze­rint a bal­ese­tet az idős férfi okoz­ta, ezért 300.000 forin­tot köve­tel­tek tőle. Meg is fenye­get­ték a sér­tett azzal, hogy ha nem fizet, ki fog­ják derí­te­ni a lak­cí­mét és pórul fog járni, elvág­ják a tor­kát, fel­gyújt­ják a házát.

A fenye­ge­tés­nek nyo­ma­té­kot adva az idő­sebb vád­lott több­ször meg is ütöt­te a sér­tett fejét és a fel­ső­tes­tét, ennek elle­né­re az idős férfi nem fize­tett. Miu­tán a közel­ben tar­tóz­ko­dó szem­ta­núk rászól­tak a táma­dók­ra és rend­őri segít­sé­get kér­tek, a vád­lot­tak siet­ve elhagy­ták a hely­színt.

A 70 éves beteg sér­tett – akit várat­la­nul ért és meg­döb­ben­tett a fenye­ge­tő köve­te­lő­zés és táma­dás – a korá­nál és egész­sé­gi álla­po­tá­nál nem tudott véde­kez­ni a nála jóval fia­ta­labb és erő­fö­lény­ben lévő vád­lot­tak­kal szem­ben. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt a fején és a fel­ső­tes­tén 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség minő­sí­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­tén kívül könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak­kal szem­ben, akik­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.