Főoldal » Archív » Vádemelés egy országos civil szervezet Vas megyei szervezetének vezető tisztségviselője által elkövetett sikkasztásról - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2015. janu­ár­já­tól 2015. októ­be­ré­ig ter­je­dő idő­ben több mint 10 mil­lió forin­tot sik­kasz­tott el rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve az egyik vas megyei civil szervezettől.

A vád sze­rint a férfi a megyei civil szer­ve­zet veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je­ként a fenti idő­szak­ban több alka­lom­mal vett fel pénzt a szer­ve­zet bank­szám­lá­já­ról oly módon, hogy bian­kó kész­pénz­fel­vé­te­li és átuta­lá­si meg­bí­zá­so­kat írt alá, melye­ket a helyet­te­sé­vel is – aki nem tudott arról, hogy az össze­ge­ket a vád­lott saját cél­ja­i­ra kíván­ja for­dí­ta­ni – aláíratott.

A vád­lott a szö­vet­ség alap­sza­bá­lyá­nak meg­fe­le­lő­en alá­írt meg­bí­zá­sok fel­hasz­ná­lá­sá­val négy alka­lom­mal, össze­sen 6 mil­lió forin­tot vett fel a szö­vet­ség bank­szám­lá­já­ról, és ezt az össze­get saját cél­ja­i­ra fordította.

Ezen túl­me­nő­en a vád­lott a szö­vet­ség által vásá­rolt üzem­anyag kár­tyák­ról több mint 4 mil­lió forin­tot hasz­nált fel a szö­vet­ség cél­ja­i­tól elté­rő­en, rész­ben saját célú üzemanyag-vásárlásra, rész­ben úgy, hogy a kár­tyá­kon lévő fel­töl­té­si érté­ket kész­pénz­zé vál­tot­ta, és azt eltulajdonította.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tat jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás­sal vádolja.

Szom­bat­hely, 2016. októ­ber 6. napján

Dr. Simon József

főügyész

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

2016. 10. 06. Vas